Detsk domov kovrnok


Pravdepodobne najvznamnejia socilna pomoc, ktor me by? poskytnut kmko?vek pre tto zem a pre ?udstvo, je vytvorenie rodiny (George Bernard Shaw)

Hovor sa, e rodina je zkladom ?astia, pokoja a spokojnosti v kadom veku. Kad z ns ob?as potrebuje pekn slovo, pohladenie, radu, oporu. Je prirodzen, e najm deti h?adaj oporu a lsku u svojich rodi?ov. Bohuia?, nie vetky rodiny maj monos? vytvori? pre svoje deti bezpe?n prostredie vhodn na ich vchovu. A vtedy nastupujeme my de?om poskytneme nhradn domov a rodi?om pomocn ruku pri rieen ich problmov. Sname sa de?om poskytn? vetko ?o potrebuj na to, aby boli ?astnejie, spokojnejie, usmievavejie. Ve? s to nae kovrn?at ob?as tebotav, inokedy neposedn, no stle nae. N  kovrnok je vdy pripraven rozprestrie? nad nimi ochrann krdla a poskytn? im podporu a pomoc. Chceme, aby vedeli, e napriek tomu, e im nie je dopriate vyrasta? so svojimi rodinami, maj jednu ve?k rodinu v kovrnku. Hoci nie biologick, ale milujcu. Nie je to prca, je to celoivotn poslanie s jedinm cie?om: vychova? z naich det ?astnch a dobrch ?ud, ktor sa pri poh?ade na svoje detstvo bud len a len usmieva?.