Aktivity


Projekt  pre mladých dospelých

Každoročné aktivity trvajúce 3 – 5 dní, ktorých cieľom je pripraviť mladých dospelých na odchod z detského domova. Prebieha zážitkovou formou, počas ktorej si mladí dospelí /deti vo veku od 16 – 24/ vyskúšajú zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu  -  na začiatku týždňa dostanú preddavok, z ktorého si sami zabezpečujú stravu, cestovné do školy a pod.  Počas jednotlivých dní sa venujeme rôznym témam napr.:  financovanie domácnosti, hľadanie zamestnania, starostlivosť o rodinu a dieťa, varenie, zdravý životný štýl a životospráva a iné. Po ukončení týždňovej aktivity dostanú mladí dospelí spätnú väzbu, odborný tím vypracuje odporučenia, ktoré sú potom následne zapracované do plánov výchovnej práce a plánu osamostatňovania sa. 


Víkend s profesionálnymi rodinami

Odborný tím detského domova organizuje raz ročne spoločné víkendové stretnutie všetkých našich profesionálnych rodín. Profesionálni rodičia tak majú možnosť stretnúť sa, zdieľať svoje skúsenosti, no aj starosti a spoločne riešiť rôzne problémy, ktoré sa pri ich práci vyskytnú. Odborný tím pripravuje pre nich vzdelávacie aktivity podľa aktuálnych potrieb. Súčasťou stretnutia sú samozrejme aj spoločné hry a súťaže jednotlivých rodín.
Leto s deťmi z profesionálnych rodín

Deti z profesionálnych rodín trávia týždeň počas letných prázdnin v detskom domove, kde starostlivosť o ne zabezpečuje odborný tím detského domova /psychologičky, špeciálny pedagóg a sociálne pracovníčky/. Deti počas tohto týždňa absolvujú množstvo výletov do blízkeho okolia, stretnú sa so súrodencami, ktorí sú v detskom domove, pomáhajú v domácnosti, zabavia sa ...

Cieľom tohto týždňového pobytu je:

- zhodnotiť  prežívanie a správanie dieťaťa

- viesť deti k rozvoju emočnej inteligencie a sebapoznávaniu

- sledovať vzťah dieťaťa k profesionálnemu rodičovi

- sledovať vzťahy medzi súrodencami, sledovať adaptáciu v kolektíve

- pozorovať školskú pripravenosť, zvládanie učiva, vzťah detí k školským povinnostiam

- vypracovať odporučenia a podklady pre profesionálnych rodičov pre ďalšiu prácu s dieťaťom   

Športové dni

Športové aktivity majú naše deti veľmi radi. Utužujú kolektív, učia spolupráci, dvíhajú sebavedomie. Deti sa naučia nielen vyhrávať, ale aj prehrávať, pomôcť spoluhráčovi a deliť sa o úspech aj prehru, dodržiavať pravidlá. Zvlášť kolektívne športy sú obľúbené, najmä futbal. Niektorí hrávajú za miestne žiacke družstvá, reprezentujú nielen detský domov ale aj svoju školu a mesto. Obľúbený je aj badminton, turistika, bicyklovanie a v lete plávanie. Do súťaží sa radi zapájajú aj vychovávatelia, ktorým deti fandia a tak zábava na ihrisku  vytvára nezabudnuteľné spomienky.
Canisterapia

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. V našom detskom domove uplatňujeme túto formu terapie hlavne na riešenie psychologických, citových a sociálno - integračných problémov. Pri tejto forme terapie majú deti možnosť naplno si fyzicky uvedomiť dynamickosť vlastného tela a kontakt so živými tvormi, ktoré priamo reagujú na ich emočné nastavenie a svojou prítomnosťou im ho pomáhajú korigovať. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie však až druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.


                       

Santovka

Tradíciou sa stal každé leto opakovaný pobyt našich „Lienkárov“ v Santovke. Deti s ťažkým zdravotným postihnutím chodievajú na niekoľkodňový pobyt do Santovky, ktorý im prináša oddych a zregenerovanie síl a upevnenie zdravia detí. Vzájomné zblíženie sa detí a ich sestričiek, ktoré ich majú v osobnom vzťahu mimo zabehnutého režimu detského domova, prispieva k utuženiu vzťahov. Veľký dôraz kladieme na integráciu zdravotne ťažko postihnutých detí do spoločnosti a zároveň začlenenie týchto detí aj do aktivít mimo detský domov. Rekreácia  sa svojou formou približuje rodinnej rekreácii.  
Letná univerzita 

Prebieha v našom detskom domove počas letných prázdnin a tvoria ju rôzne kurzy a zážitkové aktivity, pomocou ktorých si deti môžu osvojiť a rozvinúť svoje tvorivé schopnosti, športový talent, vzájomný rešpekt, navštíviť nové miesta a hlavne nadobudnúť množstvo nových a zábavných zážitkov a spomienok. Deti, ktoré počas prázdnin zostali v detskom domove majú  možnosť zapísať sa do vopred určených krúžkov, napr.: turisticky, filmový, športový, plavecký, bylinársky, čitateľský,  tvorivé dielne, preži v prírode, orientuj sa vo veľkomeste, poznaj svoje okolie,...   

PROJEKTY

Malí bylinkári, Darujte Vianoce, Snoezelen

Detskému domovu sa podarilo získať aj finančnú podporu prostredníctvom dvoch projektov Orange a jedného z Veolia. Vďaka peniazom si deti mohli skrášliť svoje prostredie a to konkrétne cez projekt Malí bylinkári, v ktorom posadili bylinky do záhradky aj do črepníkov a tie si vzali do svojich izieb. V rámci projektu Snoezelen sa postune začala zariaďovať multisenzorická miestnosť, ktorá slúži najmä ŤZP deťom zo skupiny Lienka. Koncom roka 2015 detský domov získal finančné prostriedky cez projekt Darujte Vianoce a deti tak mali veľkú radosť z darčekov a krásnych zážitkov. 

 

                                              

                               

Projekty s Iuventou

Projekty realizované v spolupráci s IUVENTOU, spolufinancované zo zdrojov EÚ. Každý projekt bol podporený sumou 200 €. Realizovali sme 21 projektov a pre detský domov sme získali 4 200,-€.

A tu sú projekty, ktoré sa nám podarilo pre naše deti sprostredkovať a tak spríjemniť, spestriť život detí v detskom domove, ponúknuť im nové možnosti - zručnosti a skúsenosti, zútulniť okolie, spoznať širšie okolie a aktívne vyplniť ich voľný čas:


Odchádzame z domova, čo nám hrozí?  /pre mladých dospelých DeD /

Rodina má byť spolu  /stretnutie matky s deťmi žijúcimi v DeD a súrodencami, ktorí žijú doma/

Súrodenci držia spolu   /stretnutie súrodencov žijúcich aj mimo DeD iné DeD, pestúnska starostlivosť/

Budovanie identity rómskej mládeže  /rómske tance, jedlá.../

Malí šikovníci  /deti zo skupiny pre deti s ŤZP Lienka - vybudovanie pieskoviska/

Hudba  - balzam na dušu   /zabezpečenie rozhlasu na každú izbu detí v skupine pre deti s ŤZP/

Relaxujme spolu   /aktivity pre deti so skupiny pre deti s ŤZP/

Neber drogy, športuj   /športový turnaj/

Pokušenie ma skúša   /prevencia  pred užívaním drog a alkoholu a iných návykový ch látok – aktivita pre mladých dospelých/

Môj pohľad cez objektív  /aktívne využitie voľného času detí s fotoaparátom/

Zverinec   /návšteva ZOO – spoznávanie zvieratiek/

Kultúra aj pre domovákov  / návšteva divadla – spoločenské správanie/ 

Preži v prírode  /„tarzánia“/

My sme divadelníci   /nacvičenie divadla, tvorba kostýmov../

Aj my chceme komunikovať   /pre skupinu detí s ŤZP – piktogramy/

Voda, môj kamarát   /pre skupinu detí s ŤZP - návšteva kúpaliska/ 

Malí záhradkári  /rozvoj  pracovných  návykov/

Poznaj    /návšteva Čiernohronskej železničky a skanzenu, herbár/

Aj my chceme nových kamarátov   /integrácia detí s ŤZP/

Malý záhradkár   /aj deti s ŤZP dokážu pomáhať v záhrade/

Všetky ruky dokážu byť šikovné   /rozvoj zručností detí s ŤZP/