Program Centra pre deti a rodiny Hnúšťa

Centrum pre deti a rodiny, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Program centra pre deti a rodiny

Kontaktná adresa a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj centra

Centrum pre deti a rodiny

Budovateľov 801

981 01 Hnúšťa

Tel. číslo: 047/5491108, 0902725644

E-mail: riaditel.Hnusta@ded.gov.sk

Adresa miesta vykonávania opatrení

Centrum  vykonáva opatrenia vo viacerých prevádzkach.

  1.) Rodinný dom – samostatná skupina SRDIEČKO

  ul. Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

  2.) Rodinný dom – samostatná skupina HVIEZDIČKA

  ul. Mládeže 781, 981 01 Hnúšťa

  3.) Rodinný dom – samostatná skupina VČIELKA

  ul. Vansovej 695, 981 01 Hnúšťa

  4.) Budova, Malinovského 963, 980 Tisovec – samostatná skupina MOTÝLIK

  – špecializovaná samostatná skupina pre deti, ktoré potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť LIENKA

  – samostatná skupina pre mladých dospelých

  5.) Profesionálne náhradné rodiny – v mieste trvalého bydliska profesionálnych náhradných  rodičov – 7 profesionálnych náhradných rodičov

 

Účel, druh a forma vykonávaných opatrení v centre

Centrum je zariadenie zriadené na účel vykonávania:

- pobytových  opatrení (§ 45 ods. 4 písm. a)

o  pobytové opatrenia súdu (§ 45 ods. 1 písm. a), ktoré dieťaťu dočasne nahrádzajú jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia dieťaťu, mladému dospelému a aj deťom alebo mladým dospelým, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu – vyžadujúce si ošetrovateľskú starostlivosť.

o  pobytové opatrenia pre dieťa na základe dohody (§ 47 ods. 1) opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. c) pre dieťa na základe dohody s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktoré sa osobne stará o dieťa po predchádzajúcom písomnom odporúčaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, len v prípade voľného miesta v samostatne usporiadanej skupine.

o   pobytové opatrenia pre mladého dospelého na základe písomnej dohody s mladým dospelým, ktorému nadobudnutím plnoletosti skončí pobytové opatrenie súdu (§ 55).

V našom centre sa vykonávajú pobytové opatrenia:

- v profesionálnych náhradných rodinách

- v samostatne usporiadaných skupinách

- v špecializovanej samostatnej skupine pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe lekárskeho posudku – ošetrovateľská starostlivosť

- v samostatnej skupine pre mladých dospelých

- ambulantných (§ 45 ods. 4 písm. b) a terénnych opatrení (§ 45 ods. 4 písm. c)

o  výchovné problémy (úrad Poltár a Revúca)

- odborné metódy práce na podporu riešenia výchovných, sociálnych a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch  - § 11 ods. 3 písm. b) bod 3

- uloženie dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosti zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe - § 12 ods. 1 písm. d)

- uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu - § 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine

o   zanedbávanie (úrad Poltár a Revúca)

- odborné metódy práce na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa - § 11 ods. 3 písm. b) bod 2

- odborné metódy na podporu obnovy alebo rozvoja rodičovských zručností - § 11 ods. 3 písm. b) bod 4

- odborné metódy na prispôsobenie sa novej situácii - § 11 ods. 3 písm. b) bod 1

o  náhradná rodinná starostlivosť (úrad Poltár)

- § 73 ods. 6 písm. e) - poskytovanie sociálneho poradenstva mladému dospelému po ukončení náhradnej starostlivosti

o   rodičovský konflikt (úrad Revúca)

- opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách - § 11 ods. 2

- § 73 ods. 6 písm. a) – opatrenia na overenie situácie dieťaťa na účely miery ohrozenia dieťaťa

Cieľové skupiny centra

Pobytové opatrenia

o  pobytové opatrenia súdu (§ 45 ods. 1 písm. a) pre:

  -  deti od 0 do 18 rokov veku

  -  deti od 0 do 18 rokov veku, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitnú starostlivosť  výlučne pobytovou formou na základe lekárskeho posudku podľa osobitného predpisu, vyžadujúce si ošetrovateľskú starostlivosť s kapacitou 7 detí

o   pobytové opatrenia na základe dohody

  - mladí dospelí po dovŕšení plnoletosti až do 25 rokov veku, ktorým sa v centre vykonáva  alebo vykonávalo pobytové opatrenia súdu – nariadenie ústavnej starostlivosti

  - deti od 0 do 18 rokov veku, len v prípade voľného miesta v samostatne usporiadanej  skupine

 

Ambulantné a terénne opatrenia

  -  deti od 0 do 18 rokov veku

  -  plnoleté fyzické osoby

  -  rodiny

Ambulantné a terénne opatrenia sa v našom centre vykonávajú prioritne  pre klientov z okresov Revúca a Poltár.

Dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre ak centrum vykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 a § 59 ods. 1 pís,. a) prvého bodu alebo tretieho bodu alebo písm. b) až d) zákona

-  ak nedisponujeme personálnym zabezpečením pre ambulantné a terénne opatrenia, tak tieto opatrenia nevykonávame

-  ak je vyčerpaný časový fond pre ambulantnú a terénnu prácu, tak tieto opatrenia nevykonávame

-  ak máme obsadené miesta na samostatne usporiadanej skupine, tak pobyt na základe dohody nevykonávame

-  ak má dieťa diagnostikovanú poruchu správania v dôsledku závislostí

-  ak sa jedná o dieťa so sy CAN

-  ak je dieťa alebo plnoletá fyzická osoba so závislosťou

Celkový počet miest v centre

Celkový počet miest v centre je 63.

Centrum vykonáva opatrenia vo viacerých budovách a v profesionálnych náhradných rodinách.

Počet profesionálnych rodičov 8. Môžu poskytovať starostlivosť 16 deťom.

- Rodinný dom SRDIEČKO, Budovateľov 801, Hnúšťa  7 detí

- Rodinný dom HVIEZDIČKA, Mládeže 781, Hnúšťa  8 detí

- Rodinný dom VČIELKA, Vansovej 695, Hnúšťa  9 detí

- Budova, Malinovského 963, Tisovec

  MOTÝLIK  10 detí

  LIENKA  7 detí

  MLADÍ DOSPELÍ  6 mladých dospelých 

 

Opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra

Rodinný dom, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

- dvojjpodlažný rodinný dom situovaný v obytnej zóne mesta Hnúšťa.

-  samostatne usporiadaná skupina SRDIEČKO – kapacita 7 detí, ktoré sú ubytované v 2 detských izbách – štvorposteľová a trojposteľová (dievčatá a chlapci osobitne). Na izbách majú potrebné zariadenie – postele, písací stolík, skriňu, poličky na osobné veci. Okrem detských izieb ja v tejto skupine kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, chodba. Hygienické zariadenie je spoločné pre dievčatá aj chlapcov. Kúpeľňa so sprchovým kútom a osobitné WC.


Rodinný dom, Mládeže 781, 981 01 Hnúšťa

- jednopodlažný rodinný dom situovaný v obytnej zóne mesta Hnúšťa

- samostatne usporiadaná skupina HVIEZDIČKA – kapacita 8 detí, ktoré sú ubytované v 3 detských izbách – štvorposteľová, dvojposteľová, dvojposteľová (dievčatá a chlapci osobitne). Na izbách majú potrebné zariadenie – postele, písací stolík, skriňu, poličky na osobné veci. Okrem detských izieb ja v tejto skupine kuchyňa, jedáleň, obývacia izba, chodba. Hygienické zariadenie je spoločné pre dievčatá aj chlapcov. Kúpeľňa s vaňou a sprchovým kútom a osobitné WC.


Rodinný dom, Vansovej 695, 981 01 Hnúšťa

- jednopodlažný rodinný dom situovaný v obytnej zóne mesta Hnúšťa

- samostatne usporiadaná skupina VČIELKA – kapacita 9 detí, ktoré sú ubytované v 3 detských izbách – štvorposteľová, trojposteľová a dvojposteľová (dievčatá a chlapci osobitne). Na izbách majú potrebné zariadenie – postele, písací stolík, skriňu, poličky na osobné veci. Okrem detských izieb ja v tejto skupine kuchyňa, obývacia izba, chodba. Hygienické zariadenie je spoločné pre dievčatá aj chlapcov. Kúpeľňa s vaňou a sprchovým kútom a osobitné WC.


Budova na ul. Malinovského 963, Tisovec

- jednopodlažná budova situovaná v obytnej zóne mesta Tisovec

Prízemie:

- samostatne usporiadaná skupina MOTÝLIK – kapacita 10 detí, ktoré sú ubytované v 4 izbách – trojposteľová, trojposteľová, dvojposteľová, dvojposteľová (dievčatá a chlapci osobitne). Na izbách majú potrebné zariadenie – postele, písací stolík, skriňu, poličky na osobné veci. V tejto skupine je veľká kuchyňa, obývacia izba. Hygienické zariadenie majú dievčatá a chlapci osobitne.

- samostatná skupina pre mladých dospelých – kapacita 6 mladých dospelých. K dispozícii majú 2 izby, osobitne chlapci a dievčatá, spoločnú kuchyňu, kúpeľňu a WC.

I. poschodie:

- špecializovaná samostatná skupina LIENKA – kapacita 7 detí, ktoré sú ubytované v 5 izbách, kde majú zabezpečené dostatočné súkromie. Izby sú zariadené potrebným nábytkom – postele, skrine, komody, police. Hygienické zariadenie majú dievčatá a chlapci spoločné.


Okolie každého objektu tvorí dvor, záhrada, záhradný nábytok – stôl a lavice na sedenie. Pozemok okolo každého objektu je oplotený.


Počet zamestnancov centra

Členmi odborného tímu centra sú:

- 2 psychológovia s VŠ vzdelaním II st. v odbore psychológia

- 1 špeciálny pedagóg s VŠ vzdelaním II st. v príslušnom odbore

- 3 sociálne pracovníčky s VŠ vzdelaním II st. v odbore sociálna práca

Odbornú pomoc a starostlivosť v samostatne usporiadaných skupinách zabezpečujú:

Srdiečko – 3 vychovávatelia s úplným SŠ vzdelaním a 3 pomocní vychovávatelia so SŠ vzdelaním

Hviezdička - 3 vychovávatelia s úplným SŠ vzdelaním a 3 pomocní vychovávatelia so SŠ vzdelaním

Včielka – 1 vychovávateľ s VŠ vzdelaním, 2 vychovávatelia s úplným SŠ vzdelaním a 3 pomocní vychovávatelia so SŠ vzdelaním

Motýlik - 1 vychovávateľ s VŠ vzdelaním, 2 vychovávatelia s úplným SŠ vzdelaním a 3 pomocní vychovávatelia so SŠ vzdelaním

Odbornú pomoc a ošetrovateľskú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine Lienka zabezpečujú:

– 1 zdravotná sestra s VŠ vzdelaním v odbore ošetrovateľstvo a so špecializáciou v príslušnom odbore, 4 zdravotné sestry so SŠ vzdelaním so špecializáciou v príslušnom odbore, 1 zdravotná sestra so SŠ vzdelaním, 1 pomocný vychovávateľ  so SŠ vzdelaním

Starostlivosť o deti vo svojom domácom prostredí zabezpečuje:

- 7 profesionálnych náhradných rodičov – 7 so SŠ vzdelaním

Ambulantnú a terénnu prácu – počet pridelených úväzkov je spolu 5, z toho 3 sociálni pracovníci a 2 psychológovia.

Centrum v spolupráci s inými odborníkmi zabezpečuje najmä:

-  psychoterapeutickú starostlivosť u detských klinických psychológov

- špeciálno-pedagogickú a psychologickú diagnostiku a rediagnostiku u odborníkov

  - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického  poradenstva a prevencie

  - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

  - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole

- logopedickú starostlivosť


Opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra

Oboznámenie s programom centra zabezpečí sociálny pracovník centra.

Deti, rodičia a iné fyzické osoby sú o programe centra informovaní ústnou formou po príchode do centra spôsobom adekvátnym ich veku a schopnostiam, najneskôr do 7 dní od prijatia.

Základné informácie o centre sú (pokiaľ je to možné) poskytnuté dieťaťu, rodičovi, resp. inej fyzickej osobe už pred príchodom do centra. Pracovníci centra, v zložení sociálny pracovník, psychológ a sprevádzajúci vychovávateľ (ktorý bude mať dieťa v starostlivosti), za spolupráce príslušného pracovníka úradu, navštívia dieťa v prostredí, v ktorom sa nachádza pred umiestnením do centra.

Pri príchode dieťaťa do centra a jeho umiestnení do samostatnej skupiny prítomný vychovávateľ vytvorí pokojné priateľské prostredie, zoznámi sa s dieťaťom, ukáže mu jeho osobný priestor a postupne ho zoznámi s členmi skupiny. Dbá pri tom na citlivé, veku primerané prijatie dieťaťa a zabezpečenie jeho potrieb. Oboznamuje dieťa so základným fungovaním skupiny (striedanie vychovávateľov v službách, pravidlá skupiny). Celý proces prijatia dieťaťa je prispôsobený individuálnym potrebám a prežívaniu dieťaťa.


Odborné metódy práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra

- pri pobytových opatreniach

Výchovné metódy práce s dieťaťom

V centre uplatňujeme metódy, ktoré sa využívajú v rodinnej výchove. Dôležité je používať ich s ohľadom na vek, schopnosti a možnosti dieťaťa. Ide predovšetkým o metódy:

- vysvetľovania

- presviedčania

- príkladu

- rady

- prosby a príkazu

- precvičovania

- odmeny a sankcie

Špeciálno-pedagogické odborné metódy práce s dieťaťom

- testové metódy,

- exploračné metódy (rozhovor, riadený rozhovor, dotazník),

- pozorovacie metódy,

- rozbor výsledkov činností (hodnotenie písomných prác, výtvarných prác,..),

- kauzistické metódy (štúdium anamnestických údajov, lekárskych správ, súdnych spisov, psychologických správ, pedagogické denníky,..)

Psychologické metódy práce s dieťaťom

Individuálna práca s dieťaťom

- pozorovanie

- rozhovor

- analýza produktov činnosti

- psychologické testy

- skríning psychického a emočného stavu klienta

Skupinová práca s deťmi

- sociálno-psychologický výcvik – rozvoj asertivity, komunikačných zručností, riešenie konfliktov, práca s emóciami

- preventívne programy – psychoaktívne látky, šíkanovanie, sexuálna prevencia

- pozorovanie

- rozhovor

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť

- oboznámenie dieťaťa s možnosťou jeho umiestnenia v náhradnej rodinnej starostlivosti

- práca s názorom dieťaťa

- posúdenie psychickej spôsobilosti, vzťahových a súrodeneckých väzieb dieťaťa

- poskytovanie psychologickej starostlivosti.

Psychologické poradenstvo pre profesionálnych rodičov

- podpora a poradenstvo v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, emocionálneho a sociálneho rozvoja dieťaťa a pod.

-  prevencia syndrómu vyhorenia u profesionálneho rodiča

- konfrontáciu so správnosťou svojich postupov pri starostlivosti o deti.

Psychologické poradenstvo pre biologických rodičov a príbuzných

- poradenstvo najčastejšie prebieha v biologickom prostredí alebo v rámci prípadových konferencií

- poradenstvo v oblasti emocionálneho prežívania klienta a sociálneho rozvoja a pod.

Poradenská a konzultačná činnosť pre zamestnancov DeD

Konzultovať aktuálny psychický stav klienta, jeho správanie a problémy, a prostredníctvom psychologických metód a postupov byť nápomocný  pri ich riešení.

Iná odborná práca s dieťaťom a jeho rodinou

- plánovanie, realizácia, vyhodnocovanie Individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa – výchovná činnosť

- plánovanie, realizácia, vyhodnocovanie Plánov sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou – sociálna činnosť

- príprava mladých dospelých na osamostatnenie sa

- podporná činnosť pre profesionálnych rodičov

- poradenská činnosť pre biologických rodičov a príbuzných dieťaťa

- prípadové konferencie


- pri ambulantných a terénnych opatreniach

Výchovné problémy (poruchy správania)

Základné metodologické princípy, ktoré sa uplatňujú pri riešení výchovných problémov sú: dohoda medzi klientom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a centrom, práca s motiváciou klienta (motivačný rozhovor) a práca odborného tímu s dieťaťom a jeho rodinou.

Psychologická diagnostika rodiny sa opiera o systémový prístup k rodine. Jednotlivé bloky odborného poradenstva v sebe kombinujú humanistické, kognitívno-behaviorálne intervencie.

- psychologická diagnostika rodiny

- motivácia rodiny

- plánovanie ďalšieho postupu práce s rodinou

- psychologické poradenstvo pre rizikové rodiny

- detské psychologické poradenstvo

- skupinové poradenstvo pre deti 

Metodiky, aktivity, metódy a prístupy

- diskusné metódy

- inscenačné metódy

- hry so psychologickým a edukatívnym potenciálom

- metódy kultúrnych vyjadrovacích prostriedkov

- metódy autentickej skúsenosti

- exploratívne metódy

- relaxačné metódy

- prednáškové metódy

- intervenčné

- evaluačné

Náhradná rodinná starostlivosť

Jedná sa o formu psychologického sprevádzania a podporu náhradným rodinám na zvládnutie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia. Odborná pomoc dieťaťu, náhradnému rodičovi je poskytovaná podľa potreby na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov v situáciách bežných i krízových.

- psychologická intervencia

- psychologická práca s náhradnou rodinou

- psychologické sprevádzanie

- tréning  sociálnych  a komunikačných  zručností 

- modelovanie a hranie rolí

- hrové techniky

- projektívne techniky - Kresba rodiny, Začarovaná rodina, Čiara života, Rodinná doska a pod.

Zanedbávanie

- program rozvoja rodičovských zručností – ide o dlhodobú systematickú prácu s rodičmi, s cieľom podporiť vzájomné citové väzby, rodičovskú zodpovednosť, rodičovské zručnosti dôležité pri starostlivosti a výchove detí.

- rodinná mediácia – cieľom ktorej je podporovať obe strany pri identifikácii ich záujmov a spoločne dospieť ku konsenzuálnej dohode.

- rodinná konferencia -  realizuje sa na báze dobrovoľnosti, ide o metódu rozhodovania, ktorou sa dáva rodine a jej blízkym priestor samostatne hľadať riešenia situácie. Pri stanovení cieľov sa využíva metóda SMART

- participácia psychológa - pomenovať problémové oblasti, vypracovať s rodinou stratégiu riešenia situácie, urobiť rekonštrukciu vzťahov v rodine, udržiavať a podporovať motiváciu členov rodiny v prevzatí  iniciatívy a zodpovednosti za svoj ďalší vývoj.

Rodinné konflikty

- psychologické sprevádzanie - poskytnutie oporného a styčného bodu pri riešení hraničných ale aj bežných situácií v spolužití a výchove zvereného dieťaťa.

- rozhovory s rodičmi a deťmi - cieľom je zistiť kvalitu vzťahov a komunikácie členov rodiny, atmosféru v rodine.

- psychogenetický rozhovor - je zameraný na hodnotenie životnej situácie, uvoľňuje napätie.

- dotazníkové metódy, napr.: test rodinného zázemia, test rodinných vzťahov

- modelovanie a hranie rolí - cieľom je riešenie aktuálne vzniknutých problémov a uvoľnenie napätia. Umožňuje tiež nácvik konkrétnych sociálnych zručností.

- hrové techniky - hra je pre dieťa jedným z najprirodzenejších spôsobov vyjadrovania ich aktuálneho prežívania a pri práci s danou problematikou môže byť využitá ako ekvivalent poradenského či psychoterapeutického rozhovoru.

- tréning  sociálnych  a komunikačných  zručností  v  oblasti  nadväzovania a udržiavania  vzťahov, schopnosti  spolupracovať a pracovať v tíme,  regulovať vlastné  správanie  a byť  zaň  zodpovedný.

- projektívne techniky, napr.: Kresba rodiny, Začarovaná rodina, Čiara života, Rodinná doskaa pod.

Spolupracujúce subjekty

- úrady – ÚPSVa R, obce a mestá

- lekári

- školy

- akreditované subjekty

- domovy na polceste

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

- klinický psychológ a psychoterapeut


Plánovanie a vyhodnocovanie výchovnej činnosti v samostatne usporiadaných skupinách

Výchovná činnosť na samostatnej usporiadanej skupine

- skupinová

- individuálna

Skupinová výchovná činnosť v skupine sa zameriava na tieto oblasti:

a) vzdelávacia ( rozumová ) činnosť - realizuje sa formou prípravy na vyučovanie, formou didaktických hier a kvízov. Deti pracujú s detskou literatúrou a detskými časopismi – Vrabček, Kamarát, návšteva knižnice a výber kníh podľa záujmu.

b) Spoločensko – vedná oblasť - spolurozhodujú o živote v skupine – navrhujú spoločenské aktivity, vychádzky, súťaže, výrobu výrobkov, spolu s vychovávateľom navrhujú jedálny lístok,  učia sa úcte k starším osobám – návšteva DSS, využívanie všetkých foriem komunikácie – píšu listy biologickej rodine, komunikujú cez mobil, pevnú linku, cez sociálne siete a Skype, vedenie detí k národnej hrdosti a štátnej príslušnosti – návšteva pamätníkov, kultúrnych pamiatok, vedenie detí k poznaniu významných osobností – návšteva múzeí, poskytnutiu pomoci, alebo pomoc privolať, aktivity so záchranármi, výtvarná súťaž Ochranárik, výroba výrobkov a účasť na vianočných trhoch

c) pracovno – technická oblasť - rozvíjanie základov manuálnych a technických zručností primeraných veku a bezpečnosti detí – zber ovocia, zaváranie, úprava dvora, práca s náradím, pestovanie zeleniny, vysádzanie kvetov na záhony, starostlivosť o izbové rastliny, práca s netradičným materiálom – výrobky z cesta, hliny, sadry, drôtu, kamienkov. Rozvíja aj návyky pracovných činností vedúcich k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti - bežné domáce práce, šitie, varenie, základné sebaobslužné a hygienické návyky

d) prírodno – enviromentálna oblasť - rozvíjanie zručností pri ochrane životného prostredia – vychádzky do prírody a zber odpadkov alebo čistenie potoka, poznávanie rastlín, stromov a živočíchov, zber liečivých rastlín, ich sušenie, poznávanie húb, návšteva ZOO, farmy a salaša. Cieľom je vzbudiť záujem o prírodu a všetko živé v nej priamym kontaktom a skúsenosťami.

e) esteticko – výchovná oblasť - návšteva kultúrnych podujatí v meste aj mimo mesta, kina, koncertov, účasť na výtvarných súťažiach a literárnych súťažiach, nácvik scénok, tanca, návšteva záujmových krúžkov, knižnice. Cieľom je viesť deti k poznaniu a prežívaniu krásy v každodennom živote či už v literatúre, hudbe alebo výtvarnom umení

f) telovýchovná, zdravotná, športová, rekreačná a dopravná oblasť - cieľom je naučiť deti aktívne oddychovať pobytom na čerstvom vzduchu, zlepšenie telesnej kondície a odstraňovanie psychickej únavy - športové hry, vychádzky do lesa, kolektívne hry, súťaže, návšteva telocvične, posilovne, plavárne, rozvíjanie športového talentu – futbal, tanečné krúžky, Tekwondo, návšteva dopravného ihriska. Vedieme ich k zdravému životnému štýlu – zdravá životospráva

Jednotlivé oblasti sú rozvíjané aj u detí umiestnených na špecializovanej skupine, samozrejme podľa možností konkrétnych detí.

Pri plánovaní skupinovej výchovnej činností vychovávatelia prihliadajú na vekové zloženie detí, ich schopnosti a možnosti, ich mentálnu úroveň. Na skupinovej porade vždy v posledný piatok v mesiaci vychovávatelia predložia návrh na výchovnú skupinovú činnosť, ktorú majú naplánovanú na nasledujúci mesiac. Na porade sa určí dátum aktivity - čas, finančné náklady, stravovanie a zodpovedná osoba - vychovávateľ a pod. Na nasledujúci mesiac na skupinovej porade zodpovedný vychovávateľ zhodnotí priebeh aktivity, či splnila účel. Priebeh zaznamená aj písomne o odovzdá koordinátorke skupiny.

Skupinová výchovná činnosť sa vyhodnocuje mesačne na skupinových pracovných poradách jednotlivých skupín.

Individuálna výchovná činnosť sa zameriava na konkrétne dieťa, rozvoj jeho silných stránok a napĺňanie jeho potrieb.


Rozsah hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa  vykonávajú  jednotlivé opatrenia

Pobytové opatrenia – nepretržite počas celého kalendárneho roka

Ambulantné a terénne opatrenia

  Pondelok  opatrenia vykonávame v teréne

  Utorok  9,00 – 14,00 ambulancia

  Streda  opatrenia vykonávame v teréne

  Štvrtok  12,00 – 17,00 hod ambulancia

  Piatok  7,00 – 12,00 ambulancia, od 12,30 opatrenia vykonávame v teréne

  Sobota a Nedeľa – nevykonávame žiadne opatrenia

Ambulantné a terénne opatrenia zabezpečujú:

- 2 psychológovia

- 3 sociálni pracovníci/asistenti sociálnej práce

 

Tvorba a vyhodnocovanie čiastkových plánov individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho plánu odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou alebo plánu odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou

Na stretnutí všetkých participujúcich (dieťa, rodičia, úrad, centrum – sociálny pracovník, psychológ, vychovávateľ, obec, akreditovaný subjekt, prípadne škola, lekár, polícia) – prípadová konferencia sa určí, resp. stanoví plán pre dieťa a jeho rodinu. Tento plán sa vyhodnocuje v polročných intervaloch.

V centre sa vykonávajú opatrenia na základe:

- individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, ak sapre dieťa vykonávajú opatrenia na základe pobytového opatrenia súdu

- plánu vykonávania opatrení pobytovou formou, ak sa pre dieťa vykonávajú opatrenia na základe dohody podľa §47

- plánu vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa – súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre. Obsahuje cieľ odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý určí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrum spoločne. Skladá sa:

1.  plánu sociálnej práce

2.  plánu výchovnej práce s dieťaťom

3.  hlavných úloh psychologickej činnosti psychológa centra

4.  plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti, ak to zdravotný stav dieťaťa vyžaduje

1. Plán sociálnej práce obsahuje

- mieru ohrozenia

- zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny

- spolupracujúce subjekty

- ciele sociálnej práce v centre

- konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov

- kritérium hodnotenia

- výsledok prehodnotenia plnenia úloh

- výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa

- ďalšie rozhodujúce skutočnosti

Súčasťou plánu sociálnej práce je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého

– robí sa 1 krát za polrok v spolupráci - sociálny pracovník, mladý dospelý – nad 15 r. a vychovávateľ.  Z tohto polročného plánu si vychovávateľ spolu s mladým dospelým naplánujú mesačné úlohy. Polročný plán vyhodnocuje vychovávateľ spolu s mladým dospelým.

2. Plán výchovnej práce s dieťaťom  je súčasťou „Individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa“ vypracováva ho sprevádzajúci vychovávateľ v spolupráci s konkrétnym dieťaťom každý mesiac.

Pri tvorbe plánu a stanovení jednotlivých mesačných úloh postupuje podľa programu PRIDE, ktorý je zameraný na rozvoj dieťaťa v týchto oblastiach:

1. ochrana a výživa ( vzhľad, teritórium, oblečenie, majetok, strava)

2.a. vývinové potreby ( vzdelávanie: prospech, dochádzka, správanie sa v škole, spolupráca so školou, kariérna orientácia, špecifické potreby: služby psychológa, špeciálneho pedagóga),

2.b.vývinové potreby: ( záujmy, zábava, hra, návšteva krúžkov, kurzov, športové aktivity, relax, kultúra)

2.c.vývinové potreby: ( sociálne zručnosti, emocionálne potreby, zdravotné potreby)

vzťahy s biologickou rodinou ( kontakty a spolupráca s rodinou a širším príbuzenstvom)

3. vzťahy s biologickou rodinou: ( kontakty, a spolupráca s rodinou a širším príbuzenstvom)

4. celoživotné vzťahy: ( vzťahy k rovesníkom, k dospelým..., rozhovory a príprava na NRS, spolupráca s OZ, KC

5. kolektívne potreby: ( posilňovanie schopností skupinovej práce, pomoc v skupine, kooperácia, prosociálne správanie)

Vyhodnotenie – na konci každého mesiaca vychovávateľ spolu s dieťaťom úlohy vyhodnotí. Ak sa stane, že niektorú úlohu nenaplnili, môžu si ju preniesť na nasledujúci mesiac.

Po 6 mesiacoch vychovávateľ spolu s dieťaťom vyhodnotia polročné obdobie – polročné hodnotenie, pričom prehodnotia silné a slabé stránky  a zároveň si stanovia ciele do ďalšieho 6 mesačného obdobia.

3. Hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra

- resp. plán psychologickej starostlivosti o dieťa, resp. mladého dospelého vypracováva psychológ základe odbornej diagnostiky dieťaťa, úloh vyplývajúcich z prípadovej konferencie a z pracovných porád. Vypracováva sa na obdobie 1 roka, zvyčajne od 1. septembra daného roka do 31. augusta nasledujúceho roka. Vyhodnocuje ho psychológ 2 x do roka, a to vždy k 31. januáru a k 31. augustu príslušného roku. Plán a aj jeho vyhodnotenie je súčasťou Individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

4. Plán komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti

- pre deti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť vypracovávajú zdravotné sestry


Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

Centrum dokáže z vlastných zdrojov a podmienok  pri každej samostatne usporiadanej skupine poskytnúť deťom trávenie voľného času v priestoroch detského domova.  K dispozícií sú preliezačky, šmýkačky,  pieskoviská, hojdačky, trampolína, oddychová zóna v priestoroch detského domova. Profesionálni rodičia zabezpečujú deťom im zvereným záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery  v mieste trvalého bydliska profesionálneho rodiča.

V meste Hnúšťa a v okolí samostatne usporiadaných skupín sa nachádzajú možnosti poskytovania trávenia voľného času a to:

-  Centrum voľného času Hnúšťa

-  Mestská knižnica profesora Pasiara

-  Detský folklórny súbor Zrkadielko

-  Detský folklórny súbor BZUČO

-  Letné kúpalisko v meste Hnúšťa

-  Detský park v meste Hnúšťa

-  Kino mesta Hnúšťa

-  Športové kluby  meste Hnúšťa: Taekwondo klub, Kick- Box klub, Volejbalový klub, Florbalový klub, Stolnotenisový klub

-  Akcie a podujatia v meste Hnúšťa 

V meste Tisovec a v okolí samostatne usporiadanej skupiny, špecializovanej skupiny a skupiny mladých dospelých sa nachádzajú možnosti trávenia voľného času  a to:

-  Detské ihrisko v meste Tisovec

-  Letné kúpalisko v meste Tisovec

-  Kino pod Hradovou v meste Tisovec

-  Detský folklórny súbor Čížiček

-  Materské centrum Stonožka

-  TO KOS Rimavská dolina Tisovec

-  Mestská knižnica A.H. Škultétyho v meste Tisovec

-  Tisovské mažoretky

-  Detský súbor  Mažoretčatá

-  Detský spevácky zbor Lykovienky

-  Folklórna skupina Tisovec

-  Dorast organizovaný evanjelickou  cirkvou v meste Tisovec

-  Lesný skanzen pre deti

-  Futbalový klub CSM Tisovec

-  Divadelný súbor Daxner

-  Akcie a podujatia v meste Tisovec

Všetky organizácie a možnosti trávenia voľného času sú na základe dobrovoľnosti. Financovanie záujmových činností a krúžkov detí, mladých dospelých sú riešené v rámci samohospodárenia samostatne usporiadaných skupín.

V centre akceptujeme slobodu voľby vierovyznania dieťaťa a jeho rodiny. 


Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Zdravotná starostlivosť sa deťom, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre poskytuje v požadovanej miere a včas.

Základné zdravotné úkony pre deti sú zabezpečené detským lekárom v mieste detského domova a to priamo v Hnúšti a v Tisovci.

Špecializované zdravotné úkony pre deti sú zabezpečené v nasledovných zdravotných zariadeniach:

1.  Kardiologická ambulancia, Hnúšťa

2.  Alergologická amb, Hnúšťa

3.  Stomatologická amb., Hnúšťa (3 ambulancie)

4.  Kožná amb., Hnúšťa

5.  Logopedická amb., Hnúšťa, Brezno

6.  Stomatologická amb., Tisovec

7.  Stomatochirurgická amb., Tisovec

8.  ORL, Rimavská Sobota

9.  Gastroenterologická amb., Rimavská Sobota

10.  Urologická amb., Rimavská Sobota

11.  Alergologická amb., Rimavská Sobota

12.  Nefrologická amb., Rimavská Sobota

13.  Očná amb., Rimavská Sobota

14.  Pedospychiatrická amb., Rimavská Sobota (3 ambulancie)

15.  Diabetologická amb., Rimavská Sobota

16.  Chirurgická amb. Hnúšťa, Rimavská Sobota,

Centrum má ďalej možnosť zabezpečiť špecializované zdravotnícke úkony v Nemocnici s poliklinikou Revúca.

Deti umiestnené v profesionálnych náhradných rodinách majú poskytovanie základnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti  zabezpečené v mieste trvalého bydliska profesionálneho náhradného rodiča.


Zabezpečenie školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 roku veku (ďalej len „mladý  dospelý“) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím  plnoletosti dieťaťa podľa § 55 zákona, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre

Centrum zabezpečuje plnenie školskej dochádzky  a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb pri samostatne usporiadaných skupinách v meste Hnúšťa a Tisovec. Plnenie školskej dochádzky je umožnené aj deťom so špeciálnopedagogickými potrebami a to buď formou individuálneho vzdelávacieho plánu alebo zaradením do špeciálnopedagogického vzdelávacieho procesu.Profesionálni rodičia zabezpečujú deťom im zvereným plnenie školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí v mieste trvalého bydliska profesionálneho rodiča.

V meste Hnúšťa sú to :

-  Základná škola Janka Francisci Rimavského

-  Základná škola  Hnúšťa

-  Základná umelecká škola Hnúšťa

-  Špeciálna základná škola Hnúšťa – A variant, B variant, C variant

-  Denný detský stacionár Dedeso

-  Stredná odborná škola so zameraním na odbory obchod a podnikanie, sociálno- výchovný pracovník,  mechanik opravár strojov, stolár, krajčír dámskych odevov, drevárska a nábytkárska tvorba

-  Gymnázium Mateja Hrebendu -  1-4 osemročné štúdium a 4 ročné štúdium

V meste Tisovec sú to :

-  Základná škola Dr. Vladimíra Clementisa

-  Špeciálna základná škola pri ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa – A variant, B variant

-  Základná umelecká škola Tisovec

-  Evanjelické gymnázium  Tisovec

-  Stredná odborná škola Tisovec so zameraním na odbory elektrotechnika, grafik digitálnych médií, manažment regionálneho cestovného ruchu

V Hnúšti a v Tisovci vieme zabezpečiť plnenie školskej dochádzky len v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Centrum dokáže zabezpečiť plnenie školskej dochádzky v okresoch Rimavská Sobota, Brezno, Banská Bystrica, Revúca, Poltár. Mladí dospelí, ktorým sa poskytuje starostlivosť na základe dohody v centre majú možnosť navštevovať aj vysoké školy.


Práva dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia  v centre, a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre

Práva každého dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby rešpektujeme a zabezpečujeme bez akejkoľvek diskriminácie, či už podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu, postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov.

Dieťa má právo na kontakt s rodičmi, príbuznými a blízkymi osobami formou:

-  osobnou – krátkodobé pobyty v rodine, návštevy

-  telefonickou

-  písomnou

-  prostredníctvom internetu.

Právo dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby na osobné stretnutia,návštevy

– prebiehajú po predchádzajúcej dohode so sociálnym pracovníkom alebo službukonajúcim vychovávateľom na samostatnej skupine, krátkodobým pobytom mimo detského domova alebo formou vychádzky v meste. Rodinnému príslušníkovi alebo blízkej osobe je na tento účel vystavený súhlas k vychádzke, resp. súhlas ku krátkodobému pobytu mimo detského domova. Súhlas k vychádzke alebo k pobytu dieťaťa mimo detského domova neposkytneme rodičovi alebo blízkej osobe, u ktorej je viditeľné, že je pod vplyvom návykovej látky. Kontakt je umožnený v priestoroch detského domova podľa rozhodnutia dieťaťa.

Právo dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby na telefonický kontakt

– každá samostatná skupina má k dispozícii služobný mobilný telefón. Deti majú možnosť využívať tento telefón na účely komunikácie s rodinou a blízkymi osobami. Rodičia sú informovaní, že môžu naň volať. Dieťa má umožnené telefonovať rodičom alebo príbuzným z kancelárie sociálnej pracovníčky. Niektoré deti vlastnia mobilné telefóny, ktoré môžu mať u seba a vo večerných hodinách o 20,00 ich odovzdajú službukonajúcemu vychovávateľovi. Deti, ktoré navštevujú základné školy, nesmú mobily nosiť so sebou do škôl.

Právo dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby na písomný kontakt

– dieťa má možnosť posielať listy svojim rodičom, príbuzným a blízkym osobám. Listy a iné zásielky, ktoré sú adresované deťom preberá sociálny pracovník, ktorí ich následne odovzdá dieťaťu.

Právo dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby na internetovú komunikáciu

– deti majú možnosť komunikovať prostredníctvom mobilných telefónov. Na skupinách majú aj počítač, ktorý je pripojený na internet.

Deti a plnoleté fyzické osoby majú možnosť komunikovať s pracovníkom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a okresným prokurátorom aj bez prítomnosti zamestnancov zariadenia.

Práva dieťaťa, spolu s kontaktmi na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv, komisára pre deti sú umiestnené na informatívnej nástenke v spoločných priestoroch každej samostatnej skupiny.


Povinnosti dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej  osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre tak, aby návštevy nenarúšali program centra

Každé dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v centre je povinná správať sa v súlade s normami a predpismi platnými v centre. O týchto povinnostiach je dieťa informované najneskôr do 7 dní od prijatia dieťaťa do centra.

Medzi základné povinnosti dieťaťa patrí:

- plnenie školskej dochádzky a pripravovanie sa na vyučovanie

- dodržiavanie osobnej hygieny

- spolupodieľanie sa na chode samostatnej skupiny

- zaobchádzanie s majetkom centra, ale aj iným majetkom, ktorý dieťaťu nepatrí, šetrne a bez ujmy

- dodržiavanie zásad slušného správania

- dodržiavanie zákonov platných v Slovenskej republike, predpisov, noriem a pokynov zamestnancov centra

- pri podozrení z užitia návykových alebo omamných látok, podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť týchto látok

Povinnosti rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby

-  dodržiavať zákony SR, predpisy a pokyny zamestnancov centra

-  zaobchádzať s majetkom centra šetrne a bez ujmy

-  dodržiavať zásady slušného správania sa

-  dodržiavať dohodnuté pravidlá

- prichádzať do centra v triezvom stave a nie pod vplyvom návykových látok

Vychovávatelia v rámci skupinovej a individuálnej činnosti s deťmi dbajú na neustále opakovanie si týchto povinností, zapracovávajú ich aj do plánov individuálnej práce s dieťaťom, následne ich spoločne s dieťaťom vyhodnocujú, čím si overujú, či dieťa jednotlivým povinnostiam rozumie alebo nie.


Výchovné prostriedky, ktoré  je možné uložiť za nedodržanie povinností podľa písmena  v), vrátane času ich trvania a možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku

Výchovné prostriedky, ktoré sú spravidla uložené za porušenie niektorých pravidiel centra

- ústne alebo písomné upozornenie vychovávateľom, koordinátorom, riaditeľom centra, zaznamenanie priestupku do denného hlásenia alebo výchovného plánu

- skrátenie osobného voľna, zákaz individuálnej vychádzky

- zákaz pozerať televízor, hry na počítači a mobile

- aktivita navyše v prospech samostatnej skupiny alebo detí v centre

- nezúčastnenie sa spoločnej akcie skupiny

- zadržanie vreckového, resp. nevyplatenie vreckového – dieťa na úteku – v prípade použitia tohto opatrenia je možné dieťaťu poskytnúť vreckové aj v sume nižšej ako je ustanovená suma vreckového. Suma zodpovedajúca tomuto rozdielu sa uloží na osobný účet dieťaťa. V prípade ak je dieťa na úteku sa suma vreckového o dni, ktoré je dieťa mimo centra kráti

- zapojenie rodiča do opatrení výchovného pôsobenia a prijatia opatrení v spolupráci  s ním

O uložení výchovného prostriedku jeho charaktere a rozsahu, dĺžke trvania a podmienok prehodnotenia, skrátenia, predĺženia alebo zrušenia pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu pre ktorú sa v centre vykonávajú opatrenia, rozhoduje spravidla službukonajúci vychovávateľ v súčinnosti so sprevádzajúcim vychovávateľom, koordinátorom samostatnej skupiny. Dieťa alebo plnoletá fyzická osoba je o procese uloženia výchovného prostriedku priebežne informované. V prípade, že dieťa naďalej nerešpektuje povinnosti a pravidlá v centre, jeho správanie je prehodnotené na pracovnej porade s odborným tímom, resp. riaditeľom centra, kde sa navrhnú a prijmú ďalšie opatrenia.

Ak s použitím výchovného prostriedku dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nesúhlasí a naďalej porušuje pravidlá, centrum zorganizuje stretnutie s rodičom a orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za účelom prehodnotenia doteraz vykonaných opatrení a zároveň sa dohodneme na ďalšej práci s dieťaťom.

Poskytovania vreckového podľa § 66 zákon

Centrum poskytuje vreckové pre dieťa, u ktorého sa vykonáva pobytové opatrenie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, uložení výchovného opatrenia a nariadení ústavnej starostlivosti a mladému dospelému, pre ktorého sa vykonávala ústavná starostlivosť v centre, ak sa pripravuje na budúce povolanie.

Vreckové sa vypláca najneskôr do 5. dňa v mesiaci.

- deťom umiestneným v samostatne usporiadaných skupinách – prostredníctvom koordinátoriek samostatne usporiadaných skupín, ktoré vreckové rozdelia jednotlivým vychovávateľom, ktorí majú dieťa/deti v individuálnom vzťahu, čo potvrdia svojim podpisom v zošite u koordinátoriek.

- deťom umiestneným v profesionálnych náhradných rodinách – prostredníctvom profesionálneho náhradného rodiča, ktorému je vreckové poukázané na účet.

- mladým dospelým umiestneným v samostatnej skupine pre mladých dospelých – priamo na osobné účty mladých dospelých.

O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa, pričom je potrebné usmernenie a pomoc vychovávateľa, vzhľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa.

- ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno poskytnúť dieťaťu vo viacerých splátkach v mesiaci alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové alebo jeho časť uschovať na určitý čas. Časť nevyčerpaného (ušetreného) vreckového si dieťa môže previesť do nasledujúceho mesiaca (napr.: šetrí si na nejakú hodnotnejšiu vec). Z vreckového možno so súhlasom dieťaťa tvoriť úspory.

- je vhodné zaradiť do IPROD aj úlohy zamerané na nakladanie s vreckovým (učiť deti pracovať s hotovosťou, sám si viesť záznam v zošite, počítať príjmy a výdavky, môže použiť tabuľku - šetriť, otvoriť osobný účet, plánovať výdavky, a pod.)


Postup v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, vážnych nezhodách medzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra

Rizikovou situáciou sa rozumie akákoľvek neočakávaná situácia, na ktorej zvládnutie nepostačujú bežné postupy, vyžaduje si krízový plán, ohrozuje chod detského domova alebo psychický a fyzický stav dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v centre. O krízových situáciách sa vyhotovuje záznam a sú hlásené vedeniu centra. Medzi rizikové situácie radíme napríklad:

Agresívne správanie sa dieťaťa/plnoletej fyzickej osoby pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v centre – v prípade verbálnej alebo brachiálnej agresivity spojenej s atakmi, ktorú nedokáže službukonajúci vychovávateľ svojimi kapacitami zvládnuť, kontaktuje záchranné zložky, pričom do času ich príchodu na miesto ochraňuje zdravie a život ostatných detí centra i samého seba.

Nezhody medzi deťmi

- verbálne – službukonajúci vychovávateľ zhodnotí situáciu, navrhne riešenia a prijme opatrenia – dohovor, pohovor, odobratie výhod

- fyzické – službukonajúci vychovávateľ okamžite oddelí agresorov a prijme opatrenia

- život ohrozujúce konflikty – službukonajúci vychovávateľ odstráni všetky, ktorými dieťa ohrozuje seba alebo ostatných, oddelí agresora od obete, odvedie ho do inej miestnosti, privolá pomoc. Následne informuje odborný tím detského domova riaditeľa.

Nezhody medzi deťmi a zamestnancami – upokojenie situácie, navrhnúť iné, pokojnejšie riešenia vzniknutej situácie, v prípade vážneho, resp. fyzického napadnutia privolať pomoc polície

Nehody a úrazy detí - službukonajúci vychovávateľ poskytne prvú pomoc a informuje koordinátora, ktorý zabezpečuje náhradnú službu pri deťoch v prípade návštevy lekára. Službukonajúci vychovávateľ vyhotoví záznam o úraze. Ak sa jedná o veľmi závažný úraz volá RZP - 155/112.

Nedovolené opustenie centra dieťaťom- pokiaľ sa dieťa nevráti do centra v stanovenom čase a vychovávateľ nemá informácie o tom, že by dieťa malo v pláne útek z centra, čaká podľa uváženia, či sa len neomeškal. V prípade, že sa dieťa nevráti, službukonajúci vychovávateľ najneskôr pred odovzdaním služby inému vychovávateľovi kontaktuje políciu a riaditeľa centra, resp. vedúceho úseku starostlivosti o dieťa, informuje ich o aktuálnej situácii. Ak nastane situácia, kedy sa dieťa útekom vyhráža alebo si je vychovávateľ na základe iných informácií vedomý, že má klient útek v pláne, kontaktuje políciu okamžite po svojvoľnom opustení alebo nevrátení sa dieťaťa do skupiny v stanovenom čase.

Podozrenie z trestného činu – službukonajúci vychovávateľ má povinnosť nahlásiť podozrenie zo spáchania trestného činu príslušnému policajnému orgánu, následne upovedomiť o tomto fakte zodpovednú osobu, u ktorej sa nahlasuje aj protispoločenské konanie – zástupca riaditeľa centra.

Neoprávnené vniknutie osôb do priestoru centra – službukonajúci vychovávateľ alebo iný zamestnanec oboznámi osoby s pravidlami pre návštevy v centre, pokiaľ je ich správanie v rozpore s týmito pravidlami, upozorní osoby na nutnosť opustiť priestory centra. Ak osoby na výzvu nereagujú, vychovávateľ kontaktuje políciu.

Podozrenie z užitia omamných a návykových látok, alkoholu a pod. dieťaťom alebo plnoletou fyzickou osobou pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v centre (mladí dospelí) - ak službukonajúci vychovávateľ zistí u dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby zistí výrazne prejavy požitia alkoholu a iných omamných látok, odvedie dieťa/plnoletú fyzickú osobu na oddelenie Policajného zboru, kde je dieťa/plnoletá fyzická osoba povinná podrobiť sa dychovej skúške a vyšetreniu testovacím prístrojom. Pri podozrení na požitie omamných látok použijeme test, ktorý je na skupine, skutok oznámime vedúcemu úseku starostlivosti o deti a odborný tím. V prípade potreby navštívime lekára, kde sa maloletý/plnoletá fyzická osoba podrobí odberu krvi (moču...).

Havarijné situácie – službukonajúci vychovávateľ dbá na zdravie a bezpečie seba i detí umiestnených na samostatnej skupine, havarijnú situáciu (voda, elektrika, plyn) bezodkladne nahlási vedúcemu prevádzkového úseku, ktorý poverí údržbára odstránením tejto poruchy, alebo zabezpečí iného odborníka.

Požiar – neodkladne volať číslo 112