História


Náš predchodca Osobitná škola internátna v Ratkovej bola zriadená 14. septembra 1963 Okresným národným výborom v Rimavskej Sobote. Vznikla ako dôsledok veľkého počtu duševne zaostalej mládeže. Triedy boli vytvorené v bývalej budove Základnej deväťročnej školy, terajšia budova Obecného úradu v Ratkovej. Deti bývali v internáte, ktorý bol neďaleko, v budove bývalej Ľudovej školy, stojacej v blízkosti evanjelického kostola. Školská jedáleň bola v dvoch rodinných domoch oproti školy.


Škola:                                                                       


Internát:Pri otvorení dňa 14.9.1963 nastúpilo do školy 16 žiakov, pred Vianocami 1963 ich počet vzrástol na plánovaných 60. Škola a hlavne internát fungoval vo veľmi nevyhovujúcich priestoroch. Vychovávateľky dvakrát do týždňa deti kúpali v izbičke 2 x 3 m veľkej v troch malých detských vaničkách a lavóroch. Chýbali aj priestory pre výchovnú činnosť, pretože budova školy bola priamo na námestí a internát v kostolnom dvore. 


Z týchto nevyhovujúcich priestorov sa Osobitná škola aj s internátom a kuchyňou s jedálňou presťahovala 15. novembra 1964 do Kultúrneho domu v Ratkovej. Táto budova už bola vykurovaná ústredným kúrením. Vybavila sa tu práčovňa s poloautomatickou práčkou. Postupne sa zariadila dielňa s hoblovacím stolom a stolom na obrábanie železa, zakúpili sa športové potreby a tak sa deti mohli napr. lyžovať na okolitých kopcoch. Z kuchynského odpadu si deti spolu s vychovávateľmi vychovali prasiatka a potom robili zabíjačky. Na políčku pestovali zeleninu. Kúpali sa v kúpalisku. 

   

Špeciálna základná škola internátna:


Dielňa:


                 

V roku 1965 bolo v škole 65 žiakov. V školskom roku 1975-1976 boli žiaci vyšších ročníkov /II stupeň/ presunutí do novootvorenej Osobitnej školy internátnej v Hrachove a žiaci I. stupňa zostali v Ratkovej. Takto to fungovalo až do roku 2004. 

Osobitná škola internátna, neskôr Špeciálna základná škola internátna v Ratkovej existovala vyše 40 rokov. Počas tohto obdobia tu boli štyria riaditelia: Július Pervan, Emil Demjan, Ivan Ďurinda a Zuzana Fábryová. 

Situovaná bola v krásnom prírodnom prostredí, so svojou neopakovateľnou atmosférou, no v podmienkach nevyhovujúcich pre zriadenie detského domova rodinného typu.  
             

Dolinka Škovránok – lúka a pod ňou jarok, neďaleko školy, kde sa deti radi hrávajú, skrývajú, v zime sánkujú, „pasú sa“ na lesných plodoch, divých čerešniach, jablkách, trnkách a orechoch. Vždy tu v hniezdach stromov a kríkov /bunkroch, ktoré si sami urobili/ našli svoj pokoj a svoje útočisko.

Rok 2004 bol rokom zmien, kedy sa Špeciálna základná škola transformovala na Detský domov, ktorý dostal meno „Škovránok“, v ktorom boli 3 samostatné skupiny.

Ďalšou veľkou zmenou bolo zlúčenie Detského domova Škovránok v Hnúšti s Detským domovom Dalmatín v Tisovci, ktoré sa uskutočnilo 1. januára 2006. 

Detský domov Dalmatín v Tisovci začal svoje pôsobenie v roku 2001, kedy sa do bývalej budovy roľníckeho družstva v Tisovci presťahoval Detský domov z Brezna. Prišla jedna skupina v počte detí 10, o ktoré sa starali 4 vychovávatelia, gazdiná, sociálny pracovník, ekonómka a 2 technickí pracovníci pod vedením riaditeľky PhDr. Kataríny Gromovej.

1. januára 2019, po zmenách v zákone č. 305/2005 Z.z. sa "Detský domov Škovránok" premenoval na "Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa". A od tohto času poskytuje okrem starostlivosti o deti, ktoré sú umiestnené v centre na základe rozhodnutí súdu aj pomoc deťom a ich rodinám v teréne formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce na základe odporúčaní ÚPSVaR.