Deti


V súčasnosti je v detskom domove umiestnených 58 detí vo veku od 2 do 23 rokov. Žijú v štyroch samostatných skupinách, v jednej špecializovanej skupine pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, v jednej samostatnej skupine pre mladých dospelých a momentálne v siedmych profesionálnych rodinách.   Snažíme sa, aby súrodenci boli spolu umiestnení v jednej skupine alebo v profesionálnej rodine, čím podporujeme ich súrodenecké a rodinné väzby. Deti navštevujú materské škôlky,  základné školy, špeciálnu základnú školu, stredné odborné školy a učilištia, vysoké školy. Každý deň sa pripravujú na vyučovanie, píšu domáce úlohy. Okrem toho niektorí  stihnú aj návštevu krúžkov v základnej umeleckej škole. Potom  pomôžu pri prácach v domácnosti – upratovaní, varení, nakupovaní, ...  alebo pri práci v záhradke. A až keď skončia povinnosti, ostane čas aj na hry a zábavky.

Všetci v detskom domove  (aj deti, i my dospeláci) máme určité povinnosti. Každé dieťa má vypracovaný Individuálny plán rozvoja osobnosti, ktorého súčasťou je sociálny plán práce s rodinou dieťaťa a výchovný plán, ktorý je zameraný na individualitu dieťaťa, vychádza z jeho silných stránok a potrieb. Našim cieľom je pomôcť dieťaťu vyrovnať sa s vlastnou minulosťou, prekonávať problémy prítomnosti a pripraviť ho na hodnotný budúci život vo vlastnej rodine.

S prípravou na budúci samostatný život sa boria najmä naši mladí dospelí, ktorí bývajú v samostatnej skupine mladých dospelých. Varia, upratujú si, hospodária so zverenými financiami a študujú.

Súčasťou života nášho detského domova sú profesionálni rodičia, ktorí majú zverené naše deti do starostlivosti vo svojich domovoch. V súčasnosti máme zamestnaných 7 profesionálnych rodičov, ktorí majú zverených 13 detí. Pravidelne sa stretávame 1x mesačne na návštevách u nich doma, 1x za 2 mesiace na stretnutiach v detskom domove. 1x ročne organizujeme víkendové pobyty mimo detského domova, kde sa stretáva odborný tím detského domova s profesionálnymi rodičmi, ich rodinnými príslušníkmi a zverenými deťmi. Počas prázdnin deti z profesionálnych rodín prichádzajú do detského domova, kde sa im venuje odborný tím a profesionálni rodičia si čerpajú dovolenky.