Výročná správa

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa


VÝROČNÁ  SPRÁVA 2020


Názov:  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

Adresa:  Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Počet zamestnancov:  59

Počet detí (kapacita):  64 

Priestorové uspriadanie:  3 rodinné domy v Hnúšti, 1 budova v Tisovci

  2 prenájmy priestorov – Poltár, Revúca

Počet skupín a zloženie:  6 skupín – 4 SUS, 1 ŠSS pre deti s ŤZP, 1 SS pre MD

Riaditeľka:  Mgr. Ľudmila Sucháčová

Kontakt:  047/5491108, 0902 725 644, riaditel.hnusta@ded.gov.sk


SKUTOČNÝ  STAV  DETÍ  V   ROKU  2020

Schválená kapacita CDR je 64 detí.

Priemerný počet detí v CDR v roku 2020 bol 57,92 detí a z toho 13,33 detí v profesionálnych náhradných rodinách.

Do centra bolo umiestnených 6 detí:

- 3 deti do 1 roku veku

- 2 deti od 1 do 3 rokov veku

- 1 dieťa vo veku 9 rokov

Ukončená starostlivosť v centre bola 9 deťom, mladým dospelým:

- 1 dieťa sa vrátilo do biologickej rodiny

- 1 dieťa bolo umiestnené do pestúnskej starostlivosti

- 3 mladí dospelí – z toho 2 MD s ŤZP umiestnení do DSS a 1 MD sa vrátil do rodiny

- 1 mladistvá bola umiestnená do reedukačného centra

- 1 dieťa umiestnené do predosvojiteľskej starostlivosti

- 2 deti do iného CDR –  1 dieťa z dôvodu spájania súrodencov a 1 dieťa bližšie k príbuzným, ktorí s ním udržiavajú kontakt

Deti sú umiestnené v 3 samostatne usporiadaných skupinách (Srdiečko, Hviezdička, Včielka) v rodinných domoch v Hnúšti a v 1 samostatne usporiadanej skupine, 1 špecializovanej samostatnej skupine a 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých, ktoré sú zriadené v budove v Tisovci. 13 detí je umiestnených v 7 profesionálnych náhradných rodinách –v Tornali, v Buzitke, v Klenovci, v Hrachove a vo Veľkom Krtíši.

Od 1.4.2019 máme zriadené 2 nové prevádzky, a to v Revúcej a v Poltári. Vykonávajú sa tu opatrenia formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu EÚ Deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. Ich účelom je predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí a predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

 

CIEĽ

·  Naším cieľom je poskytnúť dočasnú starostlivosť deťom, ktoré momentálne nemôžu žiť vo svojich biologických rodinách, zabezpečiť im podmienky čo najlepšie pre ich všestranný rozvoj v prostredí čo najviac sa podobajúcom rodinnému spôsobu života.

Spolupracovať s ich rodinami a inými subjektmi na tom, aby sa čo najskôr mohli vrátiť späť k svojim rodinám, alebo sprostredkovať im rodiny nové – náhradné. A keď sa nám toto z rôznych príčin nepodarí /staršie deti/, tak sa snažíme v čo najväčšej miere, aby deti/mladí dospelí umiestnení v CDR boli pripravení na odchod zo zariadenia a aby raz, ako samostatné ľudské bytosti dokázali bez problémov fungovať v našej spoločnosti.


ROZVOJ  ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie – 476,32 €

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov CDR

V rámci aktualizačného vzdelávania:

- Individuálna práca s dieťaťom v zmysle IN 012/2019 – všetci pedagogickí a odborní zamestnanci, september 2020, 3 hodiny, CDR Hnúšťa

- Teória práce v multisenzorickom prostredí Snoezelen – špeciálny pedagóg, január 2020, 8 hodín, 3lobit, o.z.

Ostatné vzdelávanie:

- ... všetci za jedného. (Tímová  spolupráca v záujme dieťaťa) – vychovávatelia, február 2020, Úsmev ako dar

- Sebahodnotenie a hodnotenie zamestnancov - CDR Hnúšťa

- Skupinová odborno-vzdelávacia činnosť – počas mesačných porád jednotlivých samostatných skupín – pozri prílohu


Vzdelávanie ostatných zamestnancov CDR

Sociálni pracovníci a sociálni pracovníci NP DEI NS III

- Individuálna práca s dieťaťom v zmysle IN 012/2019 – september 2020, CDR Hnúšťa

- Sebahodnotenie a hodnotenie zamestnancov –  august 2020, CDR Hnúšťa

- Konferencia pre sociálnych pracovníkov „Agenda mladých dospelých“ – júl 2020, FRaZ DeD

- Rozvod a čo ďalej – Coachingplus, o.z. – webinar

- Práca s emóciami – Coachingplus, o.z. – webinar

- Pomáhajúci vzťah a vzťahová väzba – webinár

- Moc a bezmoc – webinár

- Práca s deštruktívnou agresivitou - webinár 

- Komunikácia s agresívnym klientom/kolegom – webinár

- Asistovaný kontakt krok po kroku webinár

- Dieťa a rodina v rozvode – Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby , o.z., Mgr. Monika Boričová

- Vplyv ranného detstva na vývin mozgu a správania – Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z., PaedDr. Dušana Priehradná

- Základy krízovej intervencie – NO Centrum pre rodinu Kvapka, Mgr. Miroslava Zimányiová, PhD.

- Konferencia pre pomocných vychovávateľov – FRaZ DeD

- Ako sa správne rozhodnúť – júl 2020, Ing. Karol Herian

Viaceré plánované vzdelávacie aktivity sa neuskutočnili z dôvodu protipandemických opatrení, budú presunuté na tento rok 2021.


Supervízia – 612,00 € z rozpočtu, okrem toho 15 hod. supervízie hradenej z rozpočtu NP DEI NS II

·  Skupinová supervízia – vychovávatelia a pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry, profesionálni náhradní rodičia, sociálnepracovníčky,riaditeľka

·  Individuálna supervízia   psychológovia, špeciálna pedagogička, profesionálny náhradný rodič

Supervízie boli zabezpečené 2 supervízorkami.


ZAPÁJANIE  RODÍN  –  SPOLUPRÁCA  S   RODINAMI  DETÍ

Centrum na sanácii – s cieľom návratu dieťaťa do biologickej rodiny v priebehu roka spolupracoval s 3  rodinami (3 deti). 1 dieťa sa vrátilo do biolgickej rodiny. S 1 dieťaťom a jeho rodinou sa naďalej pracuje. V 1 prípade sa sanácia nepodarila.

V ostatných prípadoch sa snažíme s rodinami detí udržiavať kontakty a to krátkodobými pobytmi dieťaťa v rodine počas prázdnin a sviatkov – 25 detí a u niektorých aspoň návštevami v rodine 1 – 4 krát ročne

Stravné do rodín bolo vyplatené v celkovej sume 4 821,66 €. Stravné do rodín, ktoré sa poskytuje rodičom a príbuzným deťom bolo v roku 2020 vyplatené celkovo v nižšej sume, pretože deti mali mali obmedzené pobyty v rodinnom prostredí s dôvodu COVID – 19 pandémie.

NRS - 7 detí bolo vedených v zoznamedetí vhodných na sprostredkovanie NRS, podmienky osvojiteľnosti nespĺňa žiadne dieťa.


SPOLUPRÁCA  S   ODBORNOU  VEREJNOSŤOU

- bola do značnej miery obmedzená COVID – 19


ROZVOJOVÉ  AKTIVITY

- v roku 2020 sa nekonali skupinové aktivity pre PNR formou predĺženého víkendu

- vzdelávacie aktivity pre MD – v spolupráci s Úsmev ako dar, návšteva zariadenia pre MD s ukončenou starostlivosťou v CDR


OSTATNÉ  AKTIVITY:

-  relaxačno-pracovný pobyt detí so svojimi vychovávateľmi počas letných prázdnin – Ratkovské Bystré – „Preži v prírode“,

-  rekreácia na Kurinci

-  letný tábor vo Hronci, v Železnom a v Snine

-  účasť na celoslovenskej športovej súťaži v Čilistove – prvé miesta

-  návšteva kúpaliska, plavárne, klziska, jaskyne, hvezdárne, kina a pod.

-  vykonávanie bazálnej stimulácie, posunkovej reči, realizácia arteterapie, ergoterapie, snoezenu

-  rozvoj športovej a turistickej zdatnosti

-  súťaže v posilňovni


Rekreačná činnosť pre deti

-  Kurinec, Ratkovské Bystré, Hronec, Železnô, Snina v  sume  8 226,50 €.


Záujmová činnosť

-  návšteva krúžkov v rámci mesta – ZUŠ, Centrum voľného času – tanečný krúžok, futbalový krúžok, hra na hudobný nástroj, taekwondo, tenis, rybársky klub

-  návšteva krúžkov v rámci škôl – PC, šikovné ruky, spevácky

-  zapájanie sa do rôznych súťaží

  Poplatky za záujmovú činnosť 265,00 €


Projekty a sponzorstvo

-  Trenčianske minerálne vody, a.s. Bratislava – 504 ks Mitická tichá, 1,5 l /p. V. Balašková/

-  pán P.L. – 200 € + športové potreby

-  p. J.R. – 300 €

-  p. A.B. – 150 €

-  TipTravel – 200 €

Ďakujeme sponzorom a darcom vianočných darčekov.


Školy

-  deti zo samostatne usporiadaných skupín navštevujú základné školy, špeciálnu základnú školu, odborné učilištia, stredné školy a máme aj 1 vysokoškoláka


Rozpočet v roku 2020

Výdavky celkom vo výške: 1 426 399,60 € 

Kapitálové výdavky – 6 540,78 €

Bežné výdavky – 1 373 109 €

Rozpočet na NP DEI NS III - 46 749,15 € (1 soc. prac. od 1.4.2020 v Tisovci a 2 soc. prac. od 1.4.2019 v Revúcej a v Poltári, vykonávajúci ambulantnú a terénnu sociálnu prácu)

 

V Hnúšti, 14.4.2021

Mgr. Ľudmila SucháčováCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa


VÝROČNÁ  SPRÁVA za rok 2019


Názov:  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

Adresa:  Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Počet zamestnancov:  59

Počet detí (kapacita):  63 

Priestorové uspriadanie:  3 rodinné domy v Hnúšti, 1 budova v Tisovci, 2 prenájmy priestorov – Poltár, Revúca

Počet skupín a zloženie:  6 skupín – 4 SUS, 1 ŠSS pre deti s ŤZP, 1 SS pre MD

Riaditeľka:  Mgr. Ľudmila Sucháčová

Kontakt:  047/5491108, 0902 725 644, riaditel.hnusta@ded.gov.sk, dedskovranok@stonline.sk


SKUTOČNÝ  STAV  DETÍ  V   ROKU  2019

Schválená kapacita CDR je 63 detí.

Priemerný počet detí v CDR v roku 2019 bol 59,33 detí a z toho 13,42 detí v profesionálnych náhradných rodinách.

Do centra bolo umiestnených 13 detí:

- 2 deti do 1 roku veku

- 4 deti od 1 do 6 rokov veku

- 7 detí od 6 do 15 rokov veku

Ukončená starostlivosť v centre bola 13 deťom, mladým dospelým:

- 1 dieťa sa vrátilo do biologickej rodiny

- 2 deti boli umiestnené do pestúnskej starostlivosti

- 3 mladí dospelí sa osamostatnili – vyplatený im bol príspevok na osamostatnenie sa v celkovej výške 2 878,80 €

- 3 mladiství boli umiestnení do reedukačných zariadení

- 1 dieťa bolo medzištátne osvojené

- 1 dieťa umiestnené do predosvojiteľskej starostlivosti

- 1 mladistvá uzavretím sobáša nadobudla plnoletosť

- 1 dieťa ukončené výchovné opatrenie

Deti sú umiestnené v 3 samostatne usporiadaných skupinách (Srdiečko, Hviezdička, Včielka) v rodinných domoch v Hnúšti a v 1 samostatne usporiadanej skupine, 1 špecializovanej samostatnej skupine a 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých, ktoré sú zriadené v budove v Tisovci. 15 detí je umiestnených v 8 profesionálnych náhradných rodinách –  v Poltári, vo Veľkom Blhu, v Tornali, v Buzitke, v Uhorskom, v Hrachove a vo Veľkom Krtíši.

Od 1.4.2019 máme zriadené 2 nové prevádzky, a to v Revúcej a v Poltári. Vykonávajú sa tu opatrenia formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce. Ich účelom je predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí a predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

 

CIEĽ

Naším cieľom je poskytnúť dočasnú starostlivosť deťom, ktoré momentálne nemôžu žiť vo svojich biologických rodinách, zabezpečiť im podmienky čo najlepšie pre ich všestranný rozvoj v prostredí čo najviac sa podobajúcom rodinnému spôsobu života.

Spolupracovať s ich rodinami a inými subjektmi na tom, aby sa čo najskôr mohli vrátiť späť k svojim rodinám, alebo sprostredkovať im rodiny nové – náhradné. Pripraviť ich tak, aby raz ako samostatné ľudské bytosti dokázali bez problémov fungovať v našej spoločnosti.


ROZVOJ  ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie – 1 418 €

- vychovávatelia

Špecifiká práce s marginalizovanými skupinami

Montessori pedagogika a výchova detí k sebestačnosti

Sexuálne správanie u detí

Rómovia medzi nami

Inovatívne metódy v práci s deťmi

Korene závislosti

Konferencie a metodické stretnutia

- odborní zamestnanci

Spolupráca pre dobro dieťaťa

Konferencie pre odborných zamestnancov

Konferencie pre sociálnych pracovníkov

- zdravotné sestry

Práca s dieťaťom v multisenzorickom prostredí

Terapia problémového správania u detí s mentálnym postihnutím a autizmom

Asperger a problémové správanie

Krajské odborné semináre

Celoslovenská konferencia sestier

- profesionálni rodičia

Digitálne deti

Traumatizované deti v pobytových zariadeniach

Osobnosť a odbornosť profesionálneho náhradného rodiča

Konferencia pre PNR


Supervízia – 1 840,00 €

·  Skupinová supervízia – vychovávatelia a pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry, profesionálni náhradní rodičia, sociálnepracovníčky,riaditeľka

·  Individuálna supervízia –  psychológovia, špeciálna pedagogička, profesionálny náhradný rodič

Supervízie boli zabezpečené 3 supervízormi.


ZAPÁJANIE  RODÍN  –  SPOLUPRÁCA  S   RODINAMI  DETÍ

Centrum na sanácii – s cieľom návratu dieťaťa do biologickej rodiny v priebehu roka spolupracoval s 3  rodinami (3 deti). 1 dieťa sa vrátilo do biolgickej rodiny. S 1 dieťaťom a jeho rodinou sa naďalej pracuje. V 1 prípade sa sanácia nepodarila.

V ostatných prípadoch sa snažíme s rodinami detí udržiavať kontakty a to krátkodobými pobytmi dieťaťa v rodine počas prázdnin a sviatkov – 25 detí a u niektorých aspoň návštevami v rodine 1 – 4 krát ročne

Stravné do rodín bolo vyplatené v celkovej sume 6 194,88€.

NRS

13 detí bolo vedených v zoznamedetí vhodných na sprostredkovanie NRS, z toho 2 deti spĺňajú podmienky osvojiteľnosti.

SPOLUPRÁCA  S   ODBORNOU  VEREJNOSŤOU

Účasť na celoslovenskom odbornom seminári zdravotných sestier vo Svite – príprava odbornej prednášky na tému „Starostlivosť o inkontinentných“

Spolupráca s Materským centrom a Domovom dôchodcov v Tisovci – spoločné aktivity s deťmi z ŤZP skupiny

Spolupráca s Mestskou knižnicou v Tisovci a v Hnúšti – popoludnia s knihou – návšteva detí z DeD v knižnici

Spolupráca s Komunitným centrom v Hnúšti.


Rozvojové aktivity:

·  pre našich PNR zabezpečujeme kvalitný servis – porady spojené so vzdelávacími aktivitami, víkendové pobyty - Kokava Hámor

·  týždňový pobyt detí z profesionálnych náhradných rodín v centre – starostlivosť zabezpečovaná vychovávateľmi a OT za účelom lepšieho spoznania detí, ich správania v rôznych situáciách, doplnenia komplexných diagnostík a odbornej práce s dieťaťom

·  pracujeme s mladými dospelými – vzdelávacie aktivity – v spolupráci s Úsmev ako dar Terchová, Hronec, exkurzie do miest a Domovov na polceste.


Ostatné aktivity:

-  relaxačno-pracovný pobyt detí so svojimi vychovávateľmi počas letných prázdnin – Ratkovské Bystré – „Preži v prírode“,

-  rekreácia na Kurinci

-  letný tábor na Krokave s vychovávateľmi

-  letný tábor vo Výtokoch

-  zimný tábor v Jasení a v Železnom

-  účasť na Najmilšom koncerte vo Zvolene – spev

-  účasť na športovej súťaži detí z centier v Banskej Bystrici  a na celoslovenskej v Čilistove – medailové miesta

-  výlet pri príležitosti MDD na Králikoch

-  návšteva kúpaliska, plavárne, klziska, jaskyne, hvezdárne, kina a pod.

-  vykonávanie bazálnej stimulácie, posunkovej reči, realizácia arteterapie, ergoterapie

-  rozvoj športovej a turistickej zdatnosti

-  deti sa zapájajú do tvorby časopisu Škovránok

-  súťaže v posilňovni

-  účasť na vianočných trhoch v Hnúšti a aj v Tisovci – príprava drobností

-  športový deň pre zamestnancov v Lenke


Rekreačná činnosť pre deti

-  Výtoky, Kurinec, Ratkovské Bystré, Krokava, Železnô, Jasenie v  sume  8 784 €.


Záujmová činnosť

-  návšteva krúžkov v rámci mesta – ZUŠ, Centrum voľného času – tanečný krúžok, futbalový krúžok, hra na hudobný nástroj, taekwondo, tenis, rybársky klub

-  návšteva krúžkov v rámci škôl – PC, šikovné ruky, spevácky

-  zapájanie sa do rôznych súťaží

Poplatky za záujmovú činnosť 791,50 €


Projekty a sponzorstvo

-  p. Č. – 20 €

-  TipTravel – 200 €

-  p. S. Š. – 5 ks PC zostavy

-  DM drogéria

-  Adidas

-  p. M. K. – MDD Králiky, zimný tábor

-  p. B. K. – cca 400 € - autobus na výlet

Ďakujeme sponzorom a aj darcom vianočných darčekov.


Školy

-  deti zo samostatných skupín navštevujú materské školy, základné školy, špeciálnu základnú školu, odborné učilištia, stredné školy a máme aj 1 vysokoškoláka


Rozpočet v roku 2019 

Kapitálové výdavky – 4 891,77 € - drenáž obvodového múru rodinného domu

Bežné výdavky – 1 176 078,48 € - z toho aj prestavba kúpeľne v samostatnej usporiadanej skupine

Rozpočet na NP DEI NSvZ  - 37 284,77 € (1 soc. prac. od 1.6.2018 v Tisovci a 2 soc. prac. od 1.4.2019 v Revúcej a v Poltári, vykonávajúci ambulantnú a terénnu sociálnu prácu)

 

V Hnúšti, 15.4.2020

Mgr. Ľudmila Sucháčová

                                                                    


                                                                     VÝROČNÁ  SPRÁVA

                                                           DeD Škovránok Hnúšťa za rok 2018

Názov DeD:  Detský domov Škovránok

Adresa:  Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Počet zamestnancov:  52

Počet detí (kapacita):  63 

Priestorové uspriadanie:  3 rodinné domy + 1 budova

Počet skupín a zloženie:  6 skupín – 4 SUS, 1 ŠSS pre deti s ŤZP, 1 SS pre MD

Riaditeľka:  Mgr. Ľudmila Sucháčová

Kontakt:  047/5491108, 0902 725 644

  riaditel.hnusta@ded.gov.sk, dedskovranok@stonline.sk

SKUTOČNÝ  STAV  DETÍ  V   ROKU  2018

Schválená kapacita DeD je 63 detí.

Priemerný počet detí v DeD v roku 2018 bol 59,25 detí a z toho 14,5 detí v profesionálnych rodinách.

Do detského domova bolo umiestnených 21 detí:

- 6 deti do 1 roku veku

- 2 deti do 6 rokov veku

- 13 deti do 15 rokov veku

Ukončená starostlivosť v detskom domove bola 17 deťom, mladým dospelým:

- 5 detí sa vrátilo do biologických rodín

- 3 deti boli umiestnené do pestúnskej starostlivosti

- 6 mladých dospelých sa osamostatnilo – vyplatený im bol príspevok na osamostatnenie sa v celkovej výške 5 616,60 €

- 2 mladiství boli umiestnení do reedukačných zariadení

- 1 dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti

Deti sú umiestnené v 3 samostatne usporiadaných skupinách (Srdiečko, Hviezdička, Včielka) v rodinných domoch v Hnúšti a v 1 samostatne usporiadanej skupine, 1 špecializovanej samostatnej skupine a 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých, ktoré sú zriadené v budove v Tisovci. 14 detí je umiestnených v 8 profesionálnych náhradných rodinách –  v Poltári, vo Veľkom Blhu, v Tornali, v Buzitke, v Uhorskom, v Hnúšti a vo Veľkom Krtíši.


 

CIEĽ

·  Naším cieľom je poskytnúť dočasnú starostlivosť deťom, ktoré momentálne nemôžu žiť vo svojich biologických rodinách, zabezpečiť im podmienky čo najlepšie pre ich všestranný rozvoj v prostredí čo najviac sa podobajúcom rodinnému spôsobu života.

Spolupracovať s ich rodinami a inými subjektmi na tom, aby sa čo najskôr mohli vrátiť späť k svojim rodinám, alebo sprostredkovať im rodiny nové – náhradné. Pripraviť ich tak, aby raz ako samostatné ľudské bytosti dokázali bez problémov fungovať v našej spoločnosti.


ROZVOJ  ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie – 2 239,24 €

- vychovávatelia

Mgr. J. Nátherová „Špecifiká rómskej rodiny“ – všetci vychovávatelia a PNR

  „Práca s biologickou rodinou dieťaťa“ – 20 vychovávateľov

PhDr. J. Svoboda „Dieťa v ohrození a výchovné riziká“ – 4 vychovávatelia

Mgr. A. Hudeková „Sexuálne správanie detí“

Hana Vojtková „Porozumenie traume a disociálnemu správaniu cez neurológiu a vzťahovú väzbu“

ÚPSVaR Lučenec „Kyberšikana“

Odborné konferencie a vzdelávacie aktivity zabezpečované FRaZ DeD, Úsmevom ako dar

„Metodické stretnutia – odovzdávanie získaných informácií z Krajských stretnutí s metodikom výchovy“

„Odborné prednášky v rámci mesačných skupinových  porád“

- odborní zamestnanci

„Spolupráca pre dobro dieťaťa“

Nepedagogickí zamestnanci DeD

Špecializačné vzdelávanie – zdravotná sestra

- zdravotné sestry

„Základný a nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie“

„Školenie KPR“

„Práca s deťmi v Snoezelene“

„Starostlivosť o inkontinentných“

„Odborné semináre aj s aktívnou účasťou“

- profesionálni rodičia

Mgr. J. Nátherová „Špecifiká rómskej rodiny“

  „Práca s biologickou rodinou dieťaťa“

ÚPSVaR Lučenec „Kyberšikana“

- sociálni pracovníci

„Spolupráca pre dobro dieťaťa“

Školenie e-schránky

- ekonomickí pracovníci

„aktuálne podľa ponúk seminárov a podľa potreby“

- riaditeľ

„Manažérske zručnosti“

Supervízia – 1 464,00 €

·  Skupinová supervízia – vychovávatelia a pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry, profesionálni rodičia, sociálnepracovníčky,riaditeľka

·  Individuálna supervízia   psychológovia, špeciálna pedagogička


ZAPÁJANIE  RODÍN  –  SPOLUPRÁCA  S   RODINAMI  DETÍ

Spolupráca s niektorými rodinami detí umiestnenými v detskom domove je veľmi ťažká, pretože rodiny žijú v podmienkach úplne nevyhovujúcich pre zdravý vývin detí. Žijú v regióne s najvyššou mierou nezamestnanosti, niektorí rodičia nemajú záujem riešiť svoju situáciu, nespolupracujú, nechcú zmeniť svoj zaužívaný spôsob života, vyhovuje im, že sú ich deti umiestnené v detskom domove.

Detský domov na sanácii – s cieľom návratu dieťaťa do biologickej rodiny v priebehu roka spolupracoval so 4  rodinami (6 detí). 5 detí sa vrátilo do biolgických rodín (do 3 biologických rodín) s 1 rodinou sa naďalej pracuje.

V ostatných prípadoch sa snažíme s rodinami detí udržiavať kontakty a to krátkodobými pobytmi dieťaťa v rodine počas prázdnin a sviatkov – 22 detí a u niektorých aspoň návštevami v rodine 1 – 4 krát ročne

Stravné do rodín bolo vyplatené v celkovej sume 6 311,83 €.

NRS

11 detí je vedených v zoznamedetí vhodných na sprostredkovanie NRS, z toho 3 deti spĺňajú podmienky osvojiteľnosti.

SPOLUPRÁCA  S   ODBORNOU  VEREJNOSŤOU

Účasť na celoslovenskom odbornom seminári zdravotných sestier vo Svite – príprava odbornej prednášky na tému „Starostlivosť o inkontinentných“

Spolupráca s Materským centrom a Domovom dôchodcov v Tisovci – spoločné aktivity s deťmi z ŤZP skupiny

Spolupráca s Mestskou knižnicou v Tisovci a v Hnúšti – popoludnia s knihou – návšteva detí z DeD v knižnici

Spolupráca s ÚPSVaR Rimavská Sobota – aktívna účasť na príprave uchádzačov o PNR

Rozvojové aktivity:

·  pre našich PNR zabezpečujeme kvalitný servis – porady spojené so vzdelávacími aktivitami, víkendové pobyty - Kokava Hámor

·  týždňový pobyt detí z profesionálnych náhradných rodín v detskom domove – starostlivosť zabezpečovaná vychovávateľmi a OT za účelom lepšieho spoznania detí, ich správania v rôznych situáciách, vypracovania komplexných diagnostík a odbornej práce s dieťaťom

·  pracujeme s mladými dospelými – vzdelávacie aktivity – v spolupráci s Úsmev ako dar Terchová, Hronec, exkurzie do miest a Domovov na polceste.

Ostatné aktivity:

-  rekreačný pobyt v Santovke – deti z ŤZP skupiny na týždňovom rekreačnom pobyte

-  relaxačno-pracovný pobyt detí so svojimi vychovávateľmi počas letných prázdnin – Ratkovské Bystré – „Preži v prírode“,

-  letný tábor na Krokave s vychovávateľmi

-  letný tábor v Ubli, Moravanoch nad Váhom

-  zimný tábor v Jasení

-  účasť na Najmilšom koncerte vo Zvolene – hip-hop tanec

-  účasť na športovej súťaži detí z DeD v Banskej Bystrici  a na celoslovenskej v Čilistove – medailové miesta

-  návšteva kúpaliska, plavárne, klziska, jaskyne, hvezdárne, kina a pod.

-  vykonávanie bazálnej stimulácie, posunkovej reči, realizácia arteterapie, ergoterapie

-  rozvoj športovej a turistickej zdatnosti

-  deti sa zapájajú do tvorby časopisu Škovránok

-  súťaže v posilňovni

-  účasť na vianočných trhoch v Hnúšti a aj v Tisovci – príprava malých darčekov

-  zabezpečenie teambuldingových aktivít pre zamestnancov – Wellnes Predná Hora, lyžovanie Telgárt

Rekreačná činnosť pre deti

-  Ubľa, Moravany na Váhom, Vyšná Slaná, Ratkovské Bystré, Krokava, Santovka Jasenie v celkovej sume  12 382 €

Záujmová činnosť

-  návšteva krúžkov v rámci mesta – ZUŠ, Centrum voľného času – tanečný krúžok, futbalový krúžok, hra na hudobný nástroj, taekwondo, rybársky klub

-  návšteva krúžkov v rámci škôl – PC, šikovné ruky, spevácky

-  zapájanie sa do rôznych súťaží

  Poplatky za záujmovú činnosť 282 €

Projekty a sponzorstvo

-  p.HS – 1 500 €

-  TipTravel – 200 €

-  Tesco Hnúšťa – oblečenie, obuv

-  PU – 28,98 €

-  PROBAT Krupina – 100 €

-  AS – STYREX BB – 200 €

-  Tesco Revúca – oblečenie

-  Ing. MH – 100 €

Školy

-  deti zo samostatných skupín navštevujú základné školy, špeciálnu základnú školu, odborné učilištia, stredné školy a máme aj 1 vysokoškoláka

Rozpočet v roku 2018 

Kapitálové výdavky – 16 519,65 € - vybudovanie bezbariérových priestorov samostatnej skupiny – presun detí s ŤZP z poschodia do novej skupiny na prízemí

Bežné výdavky – 992 990,62 € 

Rozpočet na NP DEI NSvZ  - 3 867,59 € (prijatý od 1.6.2018  1 soc. pracovník)

 

Pohľadávky

Detský domov eviduje pohľadávky na úhrade za poskytovanú starostlivosť, ktoré vznikajú z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom umiestneným v detskom domove. Pohľadávky sa vedú voči 70 rodičom.

V Hnúšti, 30.4.2019

Mgr. Ľudmila Sucháčová