Výročná správa

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa


VÝROČNÁ  SPRÁVA za rok 2019


Názov:  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

Adresa:  Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Počet zamestnancov:  59

Počet detí (kapacita):  63 

Priestorové uspriadanie:  3 rodinné domy v Hnúšti, 1 budova v Tisovci, 2 prenájmy priestorov – Poltár, Revúca

Počet skupín a zloženie:  6 skupín – 4 SUS, 1 ŠSS pre deti s ŤZP, 1 SS pre MD

Riaditeľka:  Mgr. Ľudmila Sucháčová

Kontakt:  047/5491108, 0902 725 644, riaditel.hnusta@ded.gov.sk, dedskovranok@stonline.sk


SKUTOČNÝ  STAV  DETÍ  V   ROKU  2019

Schválená kapacita CDR je 63 detí.

Priemerný počet detí v CDR v roku 2019 bol 59,33 detí a z toho 13,42 detí v profesionálnych náhradných rodinách.

Do centra bolo umiestnených 13 detí:

- 2 deti do 1 roku veku

- 4 deti od 1 do 6 rokov veku

- 7 detí od 6 do 15 rokov veku

Ukončená starostlivosť v centre bola 13 deťom, mladým dospelým:

- 1 dieťa sa vrátilo do biologickej rodiny

- 2 deti boli umiestnené do pestúnskej starostlivosti

- 3 mladí dospelí sa osamostatnili – vyplatený im bol príspevok na osamostatnenie sa v celkovej výške 2 878,80 €

- 3 mladiství boli umiestnení do reedukačných zariadení

- 1 dieťa bolo medzištátne osvojené

- 1 dieťa umiestnené do predosvojiteľskej starostlivosti

- 1 mladistvá uzavretím sobáša nadobudla plnoletosť

- 1 dieťa ukončené výchovné opatrenie

Deti sú umiestnené v 3 samostatne usporiadaných skupinách (Srdiečko, Hviezdička, Včielka) v rodinných domoch v Hnúšti a v 1 samostatne usporiadanej skupine, 1 špecializovanej samostatnej skupine a 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých, ktoré sú zriadené v budove v Tisovci. 15 detí je umiestnených v 8 profesionálnych náhradných rodinách –  v Poltári, vo Veľkom Blhu, v Tornali, v Buzitke, v Uhorskom, v Hrachove a vo Veľkom Krtíši.

Od 1.4.2019 máme zriadené 2 nové prevádzky, a to v Revúcej a v Poltári. Vykonávajú sa tu opatrenia formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce. Ich účelom je predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo v náhradnom rodinnom prostredí a predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch. 

 

CIEĽ

Naším cieľom je poskytnúť dočasnú starostlivosť deťom, ktoré momentálne nemôžu žiť vo svojich biologických rodinách, zabezpečiť im podmienky čo najlepšie pre ich všestranný rozvoj v prostredí čo najviac sa podobajúcom rodinnému spôsobu života.

Spolupracovať s ich rodinami a inými subjektmi na tom, aby sa čo najskôr mohli vrátiť späť k svojim rodinám, alebo sprostredkovať im rodiny nové – náhradné. Pripraviť ich tak, aby raz ako samostatné ľudské bytosti dokázali bez problémov fungovať v našej spoločnosti.


ROZVOJ  ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie – 1 418 €

- vychovávatelia

Špecifiká práce s marginalizovanými skupinami

Montessori pedagogika a výchova detí k sebestačnosti

Sexuálne správanie u detí

Rómovia medzi nami

Inovatívne metódy v práci s deťmi

Korene závislosti

Konferencie a metodické stretnutia

- odborní zamestnanci

Spolupráca pre dobro dieťaťa

Konferencie pre odborných zamestnancov

Konferencie pre sociálnych pracovníkov

- zdravotné sestry

Práca s dieťaťom v multisenzorickom prostredí

Terapia problémového správania u detí s mentálnym postihnutím a autizmom

Asperger a problémové správanie

Krajské odborné semináre

Celoslovenská konferencia sestier

- profesionálni rodičia

Digitálne deti

Traumatizované deti v pobytových zariadeniach

Osobnosť a odbornosť profesionálneho náhradného rodiča

Konferencia pre PNR


Supervízia – 1 840,00 €

·  Skupinová supervízia – vychovávatelia a pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry, profesionálni náhradní rodičia, sociálnepracovníčky,riaditeľka

·  Individuálna supervízia –  psychológovia, špeciálna pedagogička, profesionálny náhradný rodič

Supervízie boli zabezpečené 3 supervízormi.


ZAPÁJANIE  RODÍN  –  SPOLUPRÁCA  S   RODINAMI  DETÍ

Centrum na sanácii – s cieľom návratu dieťaťa do biologickej rodiny v priebehu roka spolupracoval s 3  rodinami (3 deti). 1 dieťa sa vrátilo do biolgickej rodiny. S 1 dieťaťom a jeho rodinou sa naďalej pracuje. V 1 prípade sa sanácia nepodarila.

V ostatných prípadoch sa snažíme s rodinami detí udržiavať kontakty a to krátkodobými pobytmi dieťaťa v rodine počas prázdnin a sviatkov – 25 detí a u niektorých aspoň návštevami v rodine 1 – 4 krát ročne

Stravné do rodín bolo vyplatené v celkovej sume 6 194,88€.

NRS

13 detí bolo vedených v zoznamedetí vhodných na sprostredkovanie NRS, z toho 2 deti spĺňajú podmienky osvojiteľnosti.

SPOLUPRÁCA  S   ODBORNOU  VEREJNOSŤOU

Účasť na celoslovenskom odbornom seminári zdravotných sestier vo Svite – príprava odbornej prednášky na tému „Starostlivosť o inkontinentných“

Spolupráca s Materským centrom a Domovom dôchodcov v Tisovci – spoločné aktivity s deťmi z ŤZP skupiny

Spolupráca s Mestskou knižnicou v Tisovci a v Hnúšti – popoludnia s knihou – návšteva detí z DeD v knižnici

Spolupráca s Komunitným centrom v Hnúšti.


Rozvojové aktivity:

·  pre našich PNR zabezpečujeme kvalitný servis – porady spojené so vzdelávacími aktivitami, víkendové pobyty - Kokava Hámor

·  týždňový pobyt detí z profesionálnych náhradných rodín v centre – starostlivosť zabezpečovaná vychovávateľmi a OT za účelom lepšieho spoznania detí, ich správania v rôznych situáciách, doplnenia komplexných diagnostík a odbornej práce s dieťaťom

·  pracujeme s mladými dospelými – vzdelávacie aktivity – v spolupráci s Úsmev ako dar Terchová, Hronec, exkurzie do miest a Domovov na polceste.


Ostatné aktivity:

-  relaxačno-pracovný pobyt detí so svojimi vychovávateľmi počas letných prázdnin – Ratkovské Bystré – „Preži v prírode“,

-  rekreácia na Kurinci

-  letný tábor na Krokave s vychovávateľmi

-  letný tábor vo Výtokoch

-  zimný tábor v Jasení a v Železnom

-  účasť na Najmilšom koncerte vo Zvolene – spev

-  účasť na športovej súťaži detí z centier v Banskej Bystrici  a na celoslovenskej v Čilistove – medailové miesta

-  výlet pri príležitosti MDD na Králikoch

-  návšteva kúpaliska, plavárne, klziska, jaskyne, hvezdárne, kina a pod.

-  vykonávanie bazálnej stimulácie, posunkovej reči, realizácia arteterapie, ergoterapie

-  rozvoj športovej a turistickej zdatnosti

-  deti sa zapájajú do tvorby časopisu Škovránok

-  súťaže v posilňovni

-  účasť na vianočných trhoch v Hnúšti a aj v Tisovci – príprava drobností

-  športový deň pre zamestnancov v Lenke


Rekreačná činnosť pre deti

-  Výtoky, Kurinec, Ratkovské Bystré, Krokava, Železnô, Jasenie v  sume  8 784 €.


Záujmová činnosť

-  návšteva krúžkov v rámci mesta – ZUŠ, Centrum voľného času – tanečný krúžok, futbalový krúžok, hra na hudobný nástroj, taekwondo, tenis, rybársky klub

-  návšteva krúžkov v rámci škôl – PC, šikovné ruky, spevácky

-  zapájanie sa do rôznych súťaží

Poplatky za záujmovú činnosť 791,50 €


Projekty a sponzorstvo

-  p. Č. – 20 €

-  TipTravel – 200 €

-  p. S. Š. – 5 ks PC zostavy

-  DM drogéria

-  Adidas

-  p. M. K. – MDD Králiky, zimný tábor

-  p. B. K. – cca 400 € - autobus na výlet

Ďakujeme sponzorom a aj darcom vianočných darčekov.


Školy

-  deti zo samostatných skupín navštevujú materské školy, základné školy, špeciálnu základnú školu, odborné učilištia, stredné školy a máme aj 1 vysokoškoláka


Rozpočet v roku 2019 

Kapitálové výdavky – 4 891,77 € - drenáž obvodového múru rodinného domu

Bežné výdavky – 1 176 078,48 € - z toho aj prestavba kúpeľne v samostatnej usporiadanej skupine

Rozpočet na NP DEI NSvZ  - 37 284,77 € (1 soc. prac. od 1.6.2018 v Tisovci a 2 soc. prac. od 1.4.2019 v Revúcej a v Poltári, vykonávajúci ambulantnú a terénnu sociálnu prácu)

 

V Hnúšti, 15.4.2020

Mgr. Ľudmila Sucháčová

                                                                    


                                                                     VÝROČNÁ  SPRÁVA

                                                           DeD Škovránok Hnúšťa za rok 2018

Názov DeD:  Detský domov Škovránok

Adresa:  Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Počet zamestnancov:  52

Počet detí (kapacita):  63 

Priestorové uspriadanie:  3 rodinné domy + 1 budova

Počet skupín a zloženie:  6 skupín – 4 SUS, 1 ŠSS pre deti s ŤZP, 1 SS pre MD

Riaditeľka:  Mgr. Ľudmila Sucháčová

Kontakt:  047/5491108, 0902 725 644

  riaditel.hnusta@ded.gov.sk, dedskovranok@stonline.sk

SKUTOČNÝ  STAV  DETÍ  V   ROKU  2018

Schválená kapacita DeD je 63 detí.

Priemerný počet detí v DeD v roku 2018 bol 59,25 detí a z toho 14,5 detí v profesionálnych rodinách.

Do detského domova bolo umiestnených 21 detí:

- 6 deti do 1 roku veku

- 2 deti do 6 rokov veku

- 13 deti do 15 rokov veku

Ukončená starostlivosť v detskom domove bola 17 deťom, mladým dospelým:

- 5 detí sa vrátilo do biologických rodín

- 3 deti boli umiestnené do pestúnskej starostlivosti

- 6 mladých dospelých sa osamostatnilo – vyplatený im bol príspevok na osamostatnenie sa v celkovej výške 5 616,60 €

- 2 mladiství boli umiestnení do reedukačných zariadení

- 1 dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti

Deti sú umiestnené v 3 samostatne usporiadaných skupinách (Srdiečko, Hviezdička, Včielka) v rodinných domoch v Hnúšti a v 1 samostatne usporiadanej skupine, 1 špecializovanej samostatnej skupine a 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých, ktoré sú zriadené v budove v Tisovci. 14 detí je umiestnených v 8 profesionálnych náhradných rodinách –  v Poltári, vo Veľkom Blhu, v Tornali, v Buzitke, v Uhorskom, v Hnúšti a vo Veľkom Krtíši.


 

CIEĽ

·  Naším cieľom je poskytnúť dočasnú starostlivosť deťom, ktoré momentálne nemôžu žiť vo svojich biologických rodinách, zabezpečiť im podmienky čo najlepšie pre ich všestranný rozvoj v prostredí čo najviac sa podobajúcom rodinnému spôsobu života.

Spolupracovať s ich rodinami a inými subjektmi na tom, aby sa čo najskôr mohli vrátiť späť k svojim rodinám, alebo sprostredkovať im rodiny nové – náhradné. Pripraviť ich tak, aby raz ako samostatné ľudské bytosti dokázali bez problémov fungovať v našej spoločnosti.


ROZVOJ  ZAMESTNANCOV

Vzdelávanie – 2 239,24 €

- vychovávatelia

Mgr. J. Nátherová „Špecifiká rómskej rodiny“ – všetci vychovávatelia a PNR

  „Práca s biologickou rodinou dieťaťa“ – 20 vychovávateľov

PhDr. J. Svoboda „Dieťa v ohrození a výchovné riziká“ – 4 vychovávatelia

Mgr. A. Hudeková „Sexuálne správanie detí“

Hana Vojtková „Porozumenie traume a disociálnemu správaniu cez neurológiu a vzťahovú väzbu“

ÚPSVaR Lučenec „Kyberšikana“

Odborné konferencie a vzdelávacie aktivity zabezpečované FRaZ DeD, Úsmevom ako dar

„Metodické stretnutia – odovzdávanie získaných informácií z Krajských stretnutí s metodikom výchovy“

„Odborné prednášky v rámci mesačných skupinových  porád“

- odborní zamestnanci

„Spolupráca pre dobro dieťaťa“

Nepedagogickí zamestnanci DeD

Špecializačné vzdelávanie – zdravotná sestra

- zdravotné sestry

„Základný a nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie“

„Školenie KPR“

„Práca s deťmi v Snoezelene“

„Starostlivosť o inkontinentných“

„Odborné semináre aj s aktívnou účasťou“

- profesionálni rodičia

Mgr. J. Nátherová „Špecifiká rómskej rodiny“

  „Práca s biologickou rodinou dieťaťa“

ÚPSVaR Lučenec „Kyberšikana“

- sociálni pracovníci

„Spolupráca pre dobro dieťaťa“

Školenie e-schránky

- ekonomickí pracovníci

„aktuálne podľa ponúk seminárov a podľa potreby“

- riaditeľ

„Manažérske zručnosti“

Supervízia – 1 464,00 €

·  Skupinová supervízia – vychovávatelia a pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry, profesionálni rodičia, sociálnepracovníčky,riaditeľka

·  Individuálna supervízia   psychológovia, špeciálna pedagogička


ZAPÁJANIE  RODÍN  –  SPOLUPRÁCA  S   RODINAMI  DETÍ

Spolupráca s niektorými rodinami detí umiestnenými v detskom domove je veľmi ťažká, pretože rodiny žijú v podmienkach úplne nevyhovujúcich pre zdravý vývin detí. Žijú v regióne s najvyššou mierou nezamestnanosti, niektorí rodičia nemajú záujem riešiť svoju situáciu, nespolupracujú, nechcú zmeniť svoj zaužívaný spôsob života, vyhovuje im, že sú ich deti umiestnené v detskom domove.

Detský domov na sanácii – s cieľom návratu dieťaťa do biologickej rodiny v priebehu roka spolupracoval so 4  rodinami (6 detí). 5 detí sa vrátilo do biolgických rodín (do 3 biologických rodín) s 1 rodinou sa naďalej pracuje.

V ostatných prípadoch sa snažíme s rodinami detí udržiavať kontakty a to krátkodobými pobytmi dieťaťa v rodine počas prázdnin a sviatkov – 22 detí a u niektorých aspoň návštevami v rodine 1 – 4 krát ročne

Stravné do rodín bolo vyplatené v celkovej sume 6 311,83 €.

NRS

11 detí je vedených v zoznamedetí vhodných na sprostredkovanie NRS, z toho 3 deti spĺňajú podmienky osvojiteľnosti.

SPOLUPRÁCA  S   ODBORNOU  VEREJNOSŤOU

Účasť na celoslovenskom odbornom seminári zdravotných sestier vo Svite – príprava odbornej prednášky na tému „Starostlivosť o inkontinentných“

Spolupráca s Materským centrom a Domovom dôchodcov v Tisovci – spoločné aktivity s deťmi z ŤZP skupiny

Spolupráca s Mestskou knižnicou v Tisovci a v Hnúšti – popoludnia s knihou – návšteva detí z DeD v knižnici

Spolupráca s ÚPSVaR Rimavská Sobota – aktívna účasť na príprave uchádzačov o PNR

Rozvojové aktivity:

·  pre našich PNR zabezpečujeme kvalitný servis – porady spojené so vzdelávacími aktivitami, víkendové pobyty - Kokava Hámor

·  týždňový pobyt detí z profesionálnych náhradných rodín v detskom domove – starostlivosť zabezpečovaná vychovávateľmi a OT za účelom lepšieho spoznania detí, ich správania v rôznych situáciách, vypracovania komplexných diagnostík a odbornej práce s dieťaťom

·  pracujeme s mladými dospelými – vzdelávacie aktivity – v spolupráci s Úsmev ako dar Terchová, Hronec, exkurzie do miest a Domovov na polceste.

Ostatné aktivity:

-  rekreačný pobyt v Santovke – deti z ŤZP skupiny na týždňovom rekreačnom pobyte

-  relaxačno-pracovný pobyt detí so svojimi vychovávateľmi počas letných prázdnin – Ratkovské Bystré – „Preži v prírode“,

-  letný tábor na Krokave s vychovávateľmi

-  letný tábor v Ubli, Moravanoch nad Váhom

-  zimný tábor v Jasení

-  účasť na Najmilšom koncerte vo Zvolene – hip-hop tanec

-  účasť na športovej súťaži detí z DeD v Banskej Bystrici  a na celoslovenskej v Čilistove – medailové miesta

-  návšteva kúpaliska, plavárne, klziska, jaskyne, hvezdárne, kina a pod.

-  vykonávanie bazálnej stimulácie, posunkovej reči, realizácia arteterapie, ergoterapie

-  rozvoj športovej a turistickej zdatnosti

-  deti sa zapájajú do tvorby časopisu Škovránok

-  súťaže v posilňovni

-  účasť na vianočných trhoch v Hnúšti a aj v Tisovci – príprava malých darčekov

-  zabezpečenie teambuldingových aktivít pre zamestnancov – Wellnes Predná Hora, lyžovanie Telgárt

Rekreačná činnosť pre deti

-  Ubľa, Moravany na Váhom, Vyšná Slaná, Ratkovské Bystré, Krokava, Santovka Jasenie v celkovej sume  12 382 €

Záujmová činnosť

-  návšteva krúžkov v rámci mesta – ZUŠ, Centrum voľného času – tanečný krúžok, futbalový krúžok, hra na hudobný nástroj, taekwondo, rybársky klub

-  návšteva krúžkov v rámci škôl – PC, šikovné ruky, spevácky

-  zapájanie sa do rôznych súťaží

  Poplatky za záujmovú činnosť 282 €

Projekty a sponzorstvo

-  p.HS – 1 500 €

-  TipTravel – 200 €

-  Tesco Hnúšťa – oblečenie, obuv

-  PU – 28,98 €

-  PROBAT Krupina – 100 €

-  AS – STYREX BB – 200 €

-  Tesco Revúca – oblečenie

-  Ing. MH – 100 €

Školy

-  deti zo samostatných skupín navštevujú základné školy, špeciálnu základnú školu, odborné učilištia, stredné školy a máme aj 1 vysokoškoláka

Rozpočet v roku 2018 

Kapitálové výdavky – 16 519,65 € - vybudovanie bezbariérových priestorov samostatnej skupiny – presun detí s ŤZP z poschodia do novej skupiny na prízemí

Bežné výdavky – 992 990,62 € 

Rozpočet na NP DEI NSvZ  - 3 867,59 € (prijatý od 1.6.2018  1 soc. pracovník)

 

Pohľadávky

Detský domov eviduje pohľadávky na úhrade za poskytovanú starostlivosť, ktoré vznikajú z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom umiestneným v detskom domove. Pohľadávky sa vedú voči 70 rodičom.

V Hnúšti, 30.4.2019

Mgr. Ľudmila SucháčováVÝROČNÁ  SPRÁVA DeD Škovránok Hnúšťa za rok 2017

Názov DeD:  Detský domov Škovránok

Adresa:  Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Počet zamestnancov:  51

Počet detí (kapacita):  63  (od 1.5.2017)

Priestorové uspriadanie:  3 rodinné domy + 1 kmeňová budova

Počet skupín a zloženie:  6 skupín – 4 SS, 1 ŠSS pre deti s ŤZP, 1 SS pre MD

Riaditeľ:  Mgr. Ľudmila Sucháčová

Kontakt:  047/5491108, 0902 725 644

  riaditel.hnusta@ded.gov.sk, dedskovranok@stonline.sk

SKUTOČNÝ  STAV  DETÍ  V   ROKU  2017

Schválená kapacita DeD je 63 detí.

Priemerný počet detí v DeD v roku 2017 bol 59,25 detí a z toho 16,05 detí v profesionálnych rodinách.

Do detského domova bolo umiestnených 10 detí:

- 2 deti do 1 roku veku

- 4 deti do 6 rokov veku

- 3 deti do 10 rokov veku, z toho 2 deti s ŤZP

- 1 mladistvý vo veku 16 rokov

Ukončená starostlivosť v detskom domove bola 17 deťom, mladým dospelým:

- 2 deti sa vrátili do biologickej rodiny

- 7 detí osvojených, z toho 1 medzištátne osvojenie

- 4 mladí dospelí sa osamostatnili – vyplatený im bol príspevok na osamostatnenie sa v celkovej výške 3 623,20 €

- 3 mladiství boli umiestnení do reedukačných zariadení

Deti sú umiestnené v 3 samostatných skupinách (Srdiečko, Hviezdička, Včielka) v rodinných domoch v Hnúšti a v 1 samostatnej skupine, 1 špecializovanej samostatnej skupine a 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých, ktoré sú zriadené v budove v Tisovci. 14 detí je umiestnených v 8 profesionálnych rodinách –  v Poltári, vo Veľkom Blhu, v Tornali, v Buzitke, v Uhorskom a vo Veľkom Krtíši.

 

 

CIEĽ

·  Naším cieľom je poskytnúť dočasnú starostlivosť deťom, ktoré momentálne nemôžu žiť vo svojich biologických rodinách, zabezpečiť im podmienky čo najlepšie pre ich všestranný rozvoj v prostredí čo najviac sa podobajúcom rodinnému spôsobu života.

Spolupracovať s ich rodinami a inými subjektmi na tom, aby sa čo najskôr mohli vrátiť späť k svojim rodinám, alebo sprostredkovať im rodiny nové – náhradné. Pripraviť ich tak, aby raz ako samostatné ľudské bytosti dokázali bez problémov fungovať v našej spoločnosti.

ROZVOJ  ZAMESTNANCOV

Kontinuálne vzdelávanie 

·  Adaptačné – 2 odborní zamestnanci

Vzdelávanie – 1 731,00 €

- vychovávatelia

Občianske združenie ATHÉNA, Hnúšťa

„Podpora rozvoja komunikácie u detí s ťažkým viacnásobným  postihnutím“ - vychovávateľ

Úsmev ako dar

Lektor: Mgr. Hudeková

„Rozhovor o rodine a s rodinou“ – 1 vychovávateľ

Úsmev ako dar

Lektor: Miro Randuška, Monika Neksová

„Vedieme deti k umeniu“ – 1 vychovávateľ

Úsmev ako dar

Lektor: Mgr. Hudeková

„Tímová spolupráca v záujme dieťaťa“- 2 vychovávatelia

Úsmev ako dar

„Šport a pohybové aktivity vo výchove“ – 1 vychovávateľ

Portal Slovakia

Lektor: p. Svoboda

„Agresia a agresivita detí“ – 2 vychovávatelia

„Metodické stretnutia – odovzdávanie získaných informácií z Krajských stretnutí s metodikom výchovy“

„Odborné prednášky v rámci mesačných skupinových  porád“

- odborní zamestnanci

Inštitút rodinnej terapie a terapia vzťahovej väzby o. z. Martin

Lektor: Mgr. Monika Boričová

„Komunikačná bedňa“ – efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov“ – 2 odborní zamestnanci

 

Úsmev ako dar

Lektor: Mgr. Hudeková

„Rozhovor o rodine a s rodinou“ – 1 odborný zamestnanec

Úsmev ako dar

Lektor: Mgr. Hudeková

„Tímová spolupráca v záujme dieťaťa“- 1 odborný zamestnanec

„Neurofyziologické príčiny zlyhávania u detí so ŠVVP – 1 odborný zamestnanec

Lektor: Viera Lutherová

Nepedagogickí zamestnanci DeD

Špecializačné vzdelávanie – zdravotná sestra

- zdravotné sestry

Občianske združenie ATHÉNA, Hnúšťa

„Podpora rozvoja komunikácie u detí s ťažkým viacnásobným  postihnutím“- 4 zdravotné sestry

„Celoslovenský odborný seminár zdravotných sestier“ – Tatranské Zruby – 3 zdravotné sestry

„Krajský odborný seminár zdravotných sestier“ – organizované DeD v kraji

- profesionálni rodičia

Inštitút rodinnej terapie a terapia vzťahovej väzby o. z. Martin

Lektor: Mgr. Monika Boričová

„Komunikačná bedňa“ – efektívne zapojenie dieťaťa do rozhodovacích procesov“ – 4 profesionálni rodičia

Psychológ DeD Škovránok

„Prijatie problémového dieťaťa“ – profesionálni rodičia a ich rodinní príslušníci

Psychológ DeD Škovránok

„5 jazykov lásky“ – profesionálni rodičia i ich rodinní príslušníci

- sociálni pracovníci

Úsmev ako dar

Lektor: Mgr. Hudeková

„Rozhovor o rodine a s rodinou“ –1 sociálny  pracovník

Úsmev ako dar

Lektor: Mgr. Hudeková

„Tímová spolupráca v záujme dieťaťa“- 1 sociálny pracovník

- ekonomickí pracovníci

„aktuálne podľa ponúk seminárov a podľa potreby“

- riaditeľ

„Manažérske zručnosti“

Neuskutočnené vzdelávacie aktivity, ktoré boli naplánované v roku 2017 budú zabezpečené v roku 2018 – Plán vzdelávania na rok 2018

- pre vychovávateľov – „Špecifiká rómskej rodiny“ a „Práca s biologickou rodinou dieťaťa“

- pre profesionálnych rodičov – „PRIDE“ a „Vzťah: profesionálny rodič – dieťa – biologický rodič“

- vychovávatelia

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o. z. Košice

„Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa“  - 2 vychovávateľky

Supervízia – 2 247,03 €

·  Skupinová supervízia – vychovávatelia a pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry, profesionálni rodičia, sociálnepracovníčky,riaditeľka

·  Individuálna supervízia   psychológovia, špeciálna pedagogička

ZAPÁJANIE  RODÍN  –  SPOLUPRÁCA  S   RODINAMI  DETÍ

Spolupráca s niektorými rodinami detí umiestnenými v detskom domove je veľmi ťažká, pretože rodiny žijú v podmienkach úplne nevyhovujúcich pre zdravý vývin detí. Žijú v regióne s najvyššou mierou nezamestnanosti, niektorí rodičia nemajú záujem riešiť svoju situáciu, nespolupracujú, nechcú zmeniť svoj zaužívaný spôsob života, vyhovuje im, že sú ich deti umiestnené v detskom domove.

Detský domov na sanácii – s cieľom návratu dieťaťa do biologickej rodiny v priebehu roka spolupracoval s 2  rodinami – 1 prípad – 2 deti sa vrátili do biologickej rodiny.

V ostatných prípadoch sa snažíme s rodinami detí udržiavať kontakty a to krátkodobými pobytmi dieťaťa v rodine počas prázdnin a sviatkov – 23 detí a u niektorých aspoň návštevami v rodine 1 – 4 krát ročne

Stravné do rodín bolo vyplatené v celkovej sume 7 992,22 €.

NRS

18 detí je vedených v zoznamedetí vhodných na sprostredkovanie NRS, z toho 5 detí spĺňa podmienky osvojiteľnosti.

SPOLUPRÁCA  S   ODBORNOU  VEREJNOSŤOU

Účasť na celoslovenskom odbornom seminári zdravotných sestier vo Vysokých Tatrách – príprava odbornej prednášky na tému ČIK

Spolupráca so SPSA v Brezne – prezentovanie práce ŠSS pre deti s ŤZP

Spolupráca s Materským centrom a Domovom dôchodcov v Tisovci – spoločné aktivity s deťmi z ŤZP skupiny

Spolupráca s Mestskou knižnicou v Tisovci a v Hnúšti – popoludnia s knihou – návšteva detí z DeD v knižnici

Spolupráca s Komunitným centrom v Hnúšti – prezentovanie práce DeD, spoločné opekačky a účasť na aktivitách v centre

Spolupráca s ÚPSVaR Revúca – aktívna účasť na príprave uchádzačov o PR

Spolupracujeme s obcami, Krízovým centrom a ubytovňou, kde žijú biologickí rodičia detí.

Rozvojové aktivity:

·  pre našich PR zabezpečujeme kvalitný servis – porady spojené so vzdelávacími aktivitami, víkendové pobyty - Kokava Hámor

·  týždňový pobyt detí z profesionálnych rodín v detskom domove – starostlivosť zabezpečovaná OT za účelom lepšieho spoznania detí, ich správania v rôznych situáciách, vypracovania komplexných diagnostík a odbornej práce s dieťaťom

·  pracujeme s mladými dospelými – vzdelávacie aktivity – v spolupráci s Úsmev ako dar Terchová, Hronec, exkurzie do miest a Domovov na polceste. zážitkový pobyt pre mladých dospelých v Bratislave

Ostatné aktivity:

-  rekreačný pobyt v Santovke – deti z ŤZP skupiny na týždňovom rekreačnom pobyte

-  rekreačný pobyt detí so svojimi vychovávateľmi počas letných prázdnin – Ratkovské Bystré – „Preži v prírode“,

-  letný tábor na Krokave

-  účasť na Najmilšom koncerte vo Zvolene – cigánske tance

-  účasť na športovej súťaži detí z DeD v Rimavskej Sobote  a na celoslovenskej v Čilistove

-  návšteva kúpaliska, plavárne, klziska, jaskyne, hvezdárne, kina a pod.

-  vykonávanie bazálnej stimulácie, posunkovej reči, realizácia arteterapie, ergoterapie

-  rozvoj športovej zdatnosti

-  deti sa zapájajú do tvorby časopisu Škovránok

-  súťaže v posilňovni

-  účasť na vianočných trhoch v Hnúšti a aj v Tisovci – príprava malých darčekov

Letné tábory

-  Očkolandia – Tajov, Ratkovské Bystré, Krokava, Santovka v celkovej sume  2 633,10 €/ 23 detí

Zimný tábor

-  Očkolandia – Tajov 884 €/5 detí

Záujmová činnosť

-  návšteva krúžkov v rámci mesta – ZUŠ, Centrum voľného času – tanečný krúžok, futbalový krúžok, hra na hudobný nástroj, moderný tanec, taekwondo

-  návšteva krúžkov v rámci škôl – PC, šikovné ruky, spevácky

-  zapájanie sa do rôznych súťaží

  Poplatky za záujmovú činnosť 235 €

Projekty a sponzorstvo

-  Zapájanie sa do projektových aktivít

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť – skupina Lienka - 400 €

Nadácia EPH Bratislava – skupina Lienka - 800 €

Kooperatíva – psychológ – nákup materiálu na opravu plota a vysádzanie tují

-  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. – 2000 €

-  TipTravel – 200 €

-  Petra Foto – 400 €

-  Tesco Hnúšťa – oblečenie, obuv

-  SOŠ Hnúšťa – 200 €

Školy

-  deti zo samostatných skupín navštevujú základné školy, špeciálnu základnú školu, odborné učilištia, stredné školy a máme aj 2 vysokoškolákov

-  materskú školu navštevujú len 2 deti z profesionálnych rodín (na skupinách už škôlkárov nemáme)

Ocenenie:

- sociálny čin roka – ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny – profesionálny rodič

Rozpočet v roku 2017 

Kapitálové výdavky – 13 860 €

Bežné výdavky – 929 357,27 € 

 

Pohľadávky

Detský domov eviduje pohľadávky na úhrade za poskytovanú starostlivosť, ktoré vznikajú z dôvodu neplnenia vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom umiestneným v detskom domove. Pohľadávky sa vedú voči 70 rodičom.

V Hnúšti, 20.4.2018

Mgr. Ľudmila Sucháčová