Súčasnosť


Zriaďovateľ: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Názov organizácie: Detský domov Škovránok

IČO:37955411

DIČ:2021868629

Darovací účet IBAN:SK5681800000007000424374

Kapacita: 63 detí
Detský domov „Škovránok“ poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie pre deti od 0 – 23 rokov veku. V súčasnosti je tu umiestnených 58 detí. Poskytujeme im stravovanie, bývanie, zaopatrenie, zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu ako aj rehabilitačnú činnosť. Súčasťou starostlivosti je aj odborno-liečebná a psychologická  starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu dieťaťa. Deťom poskytujú starostlivosť skúsení vychovávatelia, profesionálni rodičia, zdravotné sestry a odborný tím zložený zo psychológov, špeciálneho pedagóga a sociálnych pracovníkov. 


Vybavenie samostatných skupín detského domova pripomína prostredie bežnej rodiny. V jednej samostatnej skupine je umiestnených najviac 9 detí, vďaka čomu sa môžu vychovávatelia venovať každému dieťaťu individuálne. Snažia sa deti vychovávať tak, aby získali všetky zručnosti a návyky potrebné na samostatný život, prácu, či založenie rodiny. Dôležitou súčasťou našej práce je aj spolupráca s biologickými rodinami detí ako aj pomoc pri poskytnutí ďalších foriem náhradnej starostlivosti, vždy s ohľadom na dieťa a jeho potreby.Naše domčeky


Rodinný dom v Hnúšti: Samostatná skupina „ SRDIEČKO“ 


Rodinný dom v Hnúšti: Samostatná skupina „HVIEZDIČKA“ 


Rodinný dom v Hnúšti: Samostatná skupina „VČIELKA“ 


Budova v Tisovci, v ktorej sú zriadené:

Samostatná skupina „MOTÝLIK“

Špecializovaná skupina pre deti s ŤZP „LIENKA“

Samostatná skupina „MLADÍ DOSPELÍ“