Súčasnosť


Zriaďovateľ: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Názov organizácie: Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

IČO: 37955411

DIČ: 2021868629

Darovací účet IBAN: SK5681800000007000424374

Kapacita: 63 detí
Centrum poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie pre deti od 0 – 23 rokov veku. V súčasnosti je tu umiestnených 63 detí. Poskytujeme im stravovanie, bývanie, zaopatrenie, zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, záujmovú, kultúrnu ako aj rehabilitačnú činnosť. Súčasťou starostlivosti je aj odborno-liečebná a psychologická  starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu dieťaťa. Deťom poskytujú starostlivosť skúsení vychovávatelia, profesionálni náhradní rodičia, zdravotné sestry a odborný tím zložený zo psychológov, špeciálneho pedagóga a sociálnych pracovníkov. 


Vybavenie samostatných skupín centra pripomína prostredie bežnej rodiny. V jednej samostatnej skupine je umiestnených najviac 10 detí, o ktoré sa starajú 6 zamestnanci skupiny / vychovávatelia, pomocní vychovávatelia, zdravotné sestry. Snažia sa deti vychovávať tak, aby získali všetky zručnosti a návyky potrebné na samostatný život, prácu, či založenie rodiny. Dôležitou súčasťou našej práce je aj spolupráca s biologickými rodinami detí ako aj pomoc pri poskytnutí ďalších foriem náhradnej starostlivosti, vždy s ohľadom na dieťa a jeho potreby.Naše domčeky


Rodinný dom v Hnúšti: Samostatná skupina „ SRDIEČKO“ 


Rodinný dom v Hnúšti: Samostatná skupina „HVIEZDIČKA“ 


Rodinný dom v Hnúšti: Samostatná skupina „VČIELKA“ 


Budova v Tisovci, v ktorej sú zriadené:

Samostatná skupina „MOTÝLIK“

Špecializovaná skupina pre deti s ŤZP „LIENKA“

Samostatná skupina „MLADÍ DOSPELÍ“