Voľné pracovné miesta

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

č.z. CDR/E  23/2023-002

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Kategória a zaradenie

zamestnanca:   pomocný vychovávateľ

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Počet voľných miest:  1   

Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, pracovisko v Tisovci

Hlavné úlohy:   Hlavná činnosť zamestnanca – pomocného vychovávateľa v  centre je podľa Nariadenia vlády SR č.341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a doplnení v znení neskorších predpisov uvedená v prílohe č. 1.15 – Poskytovanie starostlivosti deťom a plnoletým fyzickým osobám na základe plánov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Termín nástupu:  apríl 2023

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie uchádzača o zamestnanie v zmysle  § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu pomocný vychovávateľ:

a)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b)  motivačný list

c)  profesijný štruktúrovaný životopis

d)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

e)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

f)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

g)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 31.03.2023. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra, ktorý je uvedený v texte. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra


Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

vyhlasuje výberové konanie

Výberové konanie:  CDR/E 23/2023 - 001

Kraj:   Banskobystrický

Názov pracovnej pozície:   profesionálny náhradný rodič

Počet voľných miest:   1

Miesto výkonu práce:   domáce prostredie zamestnanca centra, v rodinnom dome alebo byte ktorého je zamestnanec vlastníkom

Hlavné úlohy:   poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí

Termín nástupu:   Apríl  2023

Základná zložka mzdy:  základná zložka mzdy  940 Eur (brutto) + príplatky

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady:   podľa § 4 zákona č.376/2022 Z.z. o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Ďalšie požiadavky na zamestnanca:

-  bezúhonnosť – uchádzača a plnoletých fyzických osôb, žijúcich s ním v domácom prostredí - § 5 zákona č. 376/2022 Z.z.

-  zdravotná spôsobilosť uchádzača - § 6 zákona č. 376/2022 Z.z.

-  psychická spôsobilosť na výkon práce PNR – uchádzača a manžela/ku uchádzača, ktorý s ním žije v domácom prostredí

-  spôsobilosť na právne úkony – čestné vyhlásenie

-  dovŕšenie 25 rokov veku

-  vhodné bytové podmienky na poskytovanie starostlivosti dieťaťu

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

-  skúsenosti s výchovou dieťaťa vyžadujúceho si špecifickú starostlivosť v súvislosti s psychiatrickou poruchou autistického spektra

-  pozitívny vzťah k deťom, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži

-  schopnosť prijímania resp. akceptovania pomoci a poradenstva zo strany odborného tímu

-  záujem o ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie

Požadované odborné znalosti:

-  Zákon č. 305/2005 Z.z. Zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov

-  Dohovor o právach dieťaťa

-  Zákon č. 376/2022 Z.z Zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osobitné kvalifikačné požiadavky:

-  Doklad o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

b) profesijný štruktúrovaný životopis

c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

d) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

f) písomný súhlas partnera na výkon profesionálneho rodičovstva

g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

j) motivačný list

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 24.03.2023.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu:  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová      riaditeľka centraCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Výberové konanie

v Centre pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

 – odborný zamestnanec

Výberové konanie: 18/344/2022

Kategória a zaradenie

zamestnanca:   odborný  zamestnanec – psychológ

Druh pracovného pomeru: zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, pracovisko v Hnúšti

Hlavné úlohy:   Hlavná činnosť odborného zamestnanca – psychológa  v  centre je podľa Nariadenia vlády SR č.341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a doplnení v znení neskorších predpisov uvedená v prílohe č. 1.17 – odborná práca vykonávaná psychológom vykonávaná v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Termín nástupu:  ihneď

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie uchádzača o zamestnanie v zmysle  § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – psychológ:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte priebežne na adresu centra. Doručené žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centraCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Výberové konanie

Číslo 18/144/2021

Funkcia:     zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci  Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počet voľných miest:  2 

Miesto výkonu práce:   Revúca, Poltár

Hlavné úlohy:    - odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

    -  plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu  ihneď

Odmeňovanie:    v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia (jednoodborové štúdium)

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané –bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z. z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902/725644

  email:  riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – psychológ:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: priebežne

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa. 

Doručené žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

 

Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra