Voľné pracovné miesta

Výberové konanie

v Centre pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

 – profesionálny náhradný rodič

Výberové konanie: 536/2020

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

vyhlasuje výberové konanie

Kraj:   Banskobystrický

Názov pracovnej pozície:   profesionálny náhradný rodič – domácka práca § 52 zákona

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a § 52 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Počet voľných miest:   1

Miesto výkonu práce:   domáce prostredie zamestnanca centra, v rodinnom dome alebo byte ktorého je zamestnanec vlastníkom

Hlavné úlohy:   poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí

Termín nástupu:   Január  2021

Základná zložka mzdy:  od 812,00 € (brutto) + príplatky

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady:   podľa § 15 ods. 1. a 2. Vyhlášky č. 103/2018 Z. z.

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí, dobré rodinné zázemie, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

b) profesijný štruktúrovaný životopis

c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

d) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

f) písomný súhlas partnera na výkon profesionálneho rodičovstva

g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

j) motivačný list

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 31.12.2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu:  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová      riaditeľka centra


Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Číslo 538/2020

Funkcia:     zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci  Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – sociálny pracovník / asistent sociálnej práce

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počet voľných miest:  2 

Miesto výkonu práce:   Revúca, Tisovec

Hlavné úlohy:    odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

    -  plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupujanuár 2021

Odmeňovanie:  zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe

Kvalifikačné predpoklady: sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore  sociálna práca. Prax v príslušnom odbore  je vítaná

  asistent sociálnej práce - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore  sociálna práca. Prax v príslušnom odbore  je vítaná

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané  – bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súviacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z.z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – sociálny pracovník/asistent sociálnej práce centra pre deti a rodiny:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: 31.12.2020

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Hnúšťa, ktorá je uvedená v texte. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra


Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Číslo 539/2020

Funkcia:     zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci  Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počet voľných miest:  2 

Miesto výkonu práce:   Revúca, Poltár

Hlavné úlohy:    - odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

    -  plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu  január 2021

Odmeňovanie:  zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia (jednoodborové štúdium)

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané –bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z. z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902/725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – psychológ:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: 31.12.2020

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa.  

Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra