Voľné pracovné miesta

Výberové konanie

v Centre pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

 – profesionálny náhradný rodič

Výberové konanie: 495/2020

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

vyhlasuje výberové konanie

Kraj:   Banskobystrický

Názov pracovnej pozície:   profesionálny náhradný rodič – domácka práca § 52 zákona

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a § 52 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Počet voľných miest:   1

Miesto výkonu práce:   domáce prostredie zamestnanca centra, v rodinnom dome alebo byte ktorého je zamestnanec vlastníkom

Hlavné úlohy:   poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí

Termín nástupu:   november  2020

Základná zložka mzdy:  od 812,00 € (brutto) + príplatky

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady:   podľa § 15 ods. 1. a 2. Vyhlášky č. 103/2018 Z. z.

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí, dobré rodinné zázemie, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

b) profesijný štruktúrovaný životopis

c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

d) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

f) písomný súhlas partnera na výkon profesionálneho rodičovstva

g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

j) motivačný list

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 16.11.2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu:  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová      riaditeľka centra