Voľné pracovné miesta

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

č.z. CDR/E  23/2023-005

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Kategória a zaradenie

zamestnanca:   sestra

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, pracovisko v Tisovci

Hlavné úlohy:   Hlavná činnosť zamestnanca – sestra v  centre je podľa Nariadenia vlády SR č.341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a doplnení v znení neskorších predpisov uvedená v prílohe č. 1.21 –  Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkovom oddelení v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore

Termín nástupu:  január 2024

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie uchádzača o zamestnanie v zmysle  § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu sestra:

a)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b)  motivačný list

c)  profesijný štruktúrovaný životopis

d)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

e)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

f)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

g)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 30.11.2023. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra, ktorý je uvedený v texte. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra


Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Výberové konanie

v Centre pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

 – odborný zamestnanec

Výberové konanie: 18/344/2022

Kategória a zaradenie

zamestnanca:   odborný  zamestnanec – psychológ

Druh pracovného pomeru: zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, pracovisko v Hnúšti

Hlavné úlohy:   Hlavná činnosť odborného zamestnanca – psychológa  v  centre je podľa Nariadenia vlády SR č.341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a doplnení v znení neskorších predpisov uvedená v prílohe č. 1.17 – odborná práca vykonávaná psychológom vykonávaná v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Termín nástupu:  ihneď

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie uchádzača o zamestnanie v zmysle  § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – psychológ:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte priebežne na adresu centra. Doručené žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centraCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Výberové konanie

Číslo 18/144/2021

Funkcia:     zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci  Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počet voľných miest:  2 

Miesto výkonu práce:   Revúca, Poltár

Hlavné úlohy:    - odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

    -  plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu  ihneď

Odmeňovanie:    v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia (jednoodborové štúdium)

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané –bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z. z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902/725644

  email:  riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – psychológ:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: priebežne

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa. 

Doručené žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím, vo svojej žiadosti.

 

Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra