Voľné pracovné miesta

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Kraj:   Banskobystrický

Číslo : 412/2019

Názov pozície:    praktická sestra

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce:   Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, pracoviskoTisovec,  špecializovaná samostatná skupina

Hlavné úlohy:   - odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio – psycho - sociálnych potrieb v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

    -  plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu:  august/ 2019

Odmeňovanie:  zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2019 – od 700,50 €  . 

Kvalifikačné predpoklady:   - minimálne úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole

 

Jazykové znalosti:   nepožadujú sa

Počítačové znalosti:   vítané  – bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať v tíme, odolnosť voči záťaži.

Požadované odborné znalosti:

Znalosť hygienických predpisov, opatrovateľské techniky, základy fyzioterapie, zásady racionálnej výživy a životosprávy. vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť.

Podmienkou uzatvorenia pracovného pomeru je aj psychologické vyšetrenie uchádzača o zamestnanie v zmysle  § 22 ods. 1, 2,3,4 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z .z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902/725644

  email: dedskovranok@stonline.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu– praktická sestra:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktuúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  kópia výpisu z registra trestov, nie staršia jako tri mesiace

h)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

i)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: 23. 07. 2019

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa.

Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centraCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Číslo :410/2019

Funkcia:     zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – sociálny pracovník / asistent sociálnej práce

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce:   Revúca

Hlavné úlohy:   - odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

    -  plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu:  august/september 2019

Odmeňovanie:  zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe

Kvalifikačné predpoklady: sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Prax v príslušnom odbore je vítaná

  asistent sociálnej práce - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Prax v príslušnom odbore je vítaná

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané  – bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súviacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z.z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: dedskovranok@stonline.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – sociálny pracovník/asistent sociálnej práce centra pre deti a rodiny:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: 23. 07. 2019.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Hnúšťa, ktorá je uvedená v texte. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Číslo :411/2019

Funkcia:     zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – sociálny pracovník.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce:   Hnúšťa, Tisovec

Hlavné úlohy:   - odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

    -  plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu:  august/september 2019

Odmeňovanie:  zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe

Kvalifikačné predpoklady: sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Prax v príslušnom odbore je vítaná

 

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané  – bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súviacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z.z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: dedskovranok@stonline.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – sociálny pracovník/asistent sociálnej práce centra pre deti a rodiny:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: 23. 07. 2019.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Hnúšťa, ktorá je uvedená v texte. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra

  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Informácia o voľnom pracovnom mieste:

Číslo : 409/2019

Funkcia:     zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - psychológ

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počet voľných miest:  2 

Miesto výkonu práce:   Revúca, Poltár

Hlavné úlohy:   - odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou , ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

    - plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Termín nástupu:  júl/august 2019

Odmeňovanie:  zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2019 a do platového stupňa podľa započítanej odbornej praxe

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia (jednoodborové štúdium)

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané –bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, Zákon č. 36/2005 Z. z., Zákon o rodine, Dohovor o právach dieťaťa

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902/725644

  email: dedskovranok@stonline.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – psychológ:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace

g)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

h)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

i)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do: 23.07.2019.

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi  zasielajte na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa.

Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra