Voľné pracovné miesta

Výberové konanie

v Centre pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa

 – profesionálny náhradný rodič

Výberové konanie: 495/2020

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

vyhlasuje výberové konanie

Kraj:   Banskobystrický

Názov pracovnej pozície:   profesionálny náhradný rodič – domácka práca § 52 zákona

č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a § 52 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Počet voľných miest:   1

Miesto výkonu práce:   domáce prostredie zamestnanca centra, v rodinnom dome alebo byte ktorého je zamestnanec vlastníkom

Hlavné úlohy:   poskytovanie komplexnej starostlivosti určenému počtu detí v domácom prostredí

Termín nástupu:   november  2020

Základná zložka mzdy:  od 812,00 € (brutto) + príplatky

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady:   podľa § 15 ods. 1. a 2. Vyhlášky č. 103/2018 Z. z.

Jazykové znalosti:   vítané

Počítačové znalosti:   vítané

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, skúsenosti s výchovou detí, dobré rodinné zázemie, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

b) profesijný štruktúrovaný životopis

c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní

d) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

f) písomný súhlas partnera na výkon profesionálneho rodičovstva

g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti

j) motivačný list

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 16.11.2020.

V určenom termíne ich zasielajte na adresu:  Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači budú pozvaní na výberové konanie.

  Mgr. Ľudmila Sucháčová      riaditeľka centraCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01  Hnúšťa

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Sociálny pracovník

Kraj: Banskobystrický

Číslo: 496/2020

Názov pracovnej pozície:    sociálny pracovník - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas  materskej dovolenky

Počet voľných miest:   1

Miesto výkonu práce:     Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, pracovisko Tisovec

Hlavné úlohy:Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme. Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou vrátane terapie v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Termín nástupu:  november 2020

Platová trieda:   8

Platový stupeň:   podľa počtu rokov započítanej praxe

  od  887,00 Eur (zaradenie podľa platovej triedy  platovej tabuľky  v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých) + 5% navýšenie platovej tarify

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

Znalosť zákonov

č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov; zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov; zákon č. 219/2014 o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiace ďalšie právne predpisy

Dohovor o právach dieťaťa

Ďalšie požiadavky

-  schopnosť rozvíjať efektívnu komunikáciu

-  rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti

-  posilňovanie znevýhodnených skupín v spoločnosti

-  schopnosť spoločne plánovať proces a prijať zodpovednosť za výsledky

-  rozpoznávanie potrieb klientov ( detí, ich blízkych príbuzných a vzťahových osôb) a ich efektívna formulácia  do programových cieľov

-  schopnosť zorientovať sa v potrebách, možnostiach a porozumení, ktoré klient a jeho okolie má, a vymedziť s nimi oblasť a plán spolupráce – orientovať sa a plánovať postup

-  schopnosť rozoznať silné stránky klienta a jeho okolia a podporovať ich sebestačnosť a sebaúctu

-  znalosť metód a systému služieb, schopnosť ich správne využívať v prospech klienta, pomáhať mu ich prijať a ukončiť

-  práca s rodinou dieťaťa aj v teréne

-  prispievať k práci organizácie

-  znalosť metód sociálnej práce

Kvalifikačné predpoklady: sociálny pracovník - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore  sociálna práca. Prax v príslušnom odbore  je vítaná.

 

Jazykové znalosti:   vítané – výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka     (rómsky jazyk)

Počítačové znalosti:   vítané  – bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet

Požadované schopnosti a  osobnostné vlastnosti:

pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať.

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra

  Telefón: 0902725644

  email: riaditel.hnusta@ded.gov.sk

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – sociálny pracovník:

a)  písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania

b)  motivačný list

c)  písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

d)  profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS

e)  kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní podľa osobitného predpisu,

f)  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

g)  písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového  konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

h)  písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise

Termín podania žiadosti je do 28.11.2020

Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti.

 

 

Mgr. Ľudmila Sucháčová

    riaditeľka centra