Voľné pracovné miesta
Informácia o voľnom pracovnom mieste: Kraj: Banskobystrický Číslo : 201/2019 Názov pozície: zdravotná sestra Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer Počet voľných miest: 1 Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, pracovisko Tisovec, špecializovaná samostatná skupina Hlavné úlohy: - odborné pracovné činnosti pri ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio – psycho - sociálnych potrieb v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného. Termín nástupu: máj 2019 Odmeňovanie: zaradenie podľa platovej triedy platovej tabuľky v zmysle Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2019 – od 876,00 € . Kvalifikačné predpoklady: - minimálne úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole odbor zdravotná sestra, detská sestra, všeobecná sestra - vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra - vysokoškolského vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo Osobitné kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii (možné doplniť si počas výkonu práce). Jazykové znalosti: nepožadujú sa Počítačové znalosti: vítané – bežný používateľ PC – Word, Excel, Outlook, internet Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať, schopnosť pracovať v tíme, odolnosť voči záťaži. Požadované odborné znalosti: Znalosť hygienických predpisov, opatrovateľské techniky, základy fyzioterapie, zásady racionálnej výživy a životosprávy. vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, trpezlivosť. Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ľudmila Sucháčová, riaditeľka centra Telefón: 0902/725644 email: dedskovranok@stonline.sk Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu odborný zamestnanec – zdravotná sestra: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania b) motivačný list c) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru d) profesijný štruktuúrovaný životopis vo formáte EUROPASS e) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti g) písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, a profesijnom štruktúrovanom životopise Termín podania žiadosti je do: 29.03.2019. Žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte na adresu: Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, 981 01 Hnúšťa. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte, prosím , vo svojej žiadosti. Mgr. Ľudmila Sucháčová riaditeľka centra